INVOER IN ZWITSERLAND

,

Verklaring van goederen

Belasting op verhandelbare goederen voor definitieve invoer in Zwitserland

Verhandelbare goederen zijn goederen die bestemd zijn voor wederverkoop of commercieel gebruik, ook in het bedrijf van de reiziger of ontvanger.

Voor definitieve invoer in het Zwitserse douanegebied bestemde goederen moeten bij een Zwitsers douanekantoor worden aangebracht en voor douanerechten worden aangegeven. Naast de correct ingevulde invoeraangifte moeten de onderstaande voorraaddocumenten worden overgelegd.

Eerst en vooral zijn degenen die de goederen vervoeren (vervoerders van de goederen) of doen vervoeren over de grens (importeurs, geadresseerden, afzenders) aangifteplichtig en dus douaneschuldenaar.
Belastbare goederen kunnen alleen bij bepaalde douanekantoren en tijdens kantooruren worden belast (zie “Openingstijden en adressen van de douanekantoren”).

De vervoerders verlenen de overeenkomstige douanediensten overeenkomstig de geldende Incoterms.

Douane en andere belastingen

De douanerechten zijn afhankelijk van de soort, het materiaal, de hoedanigheid, het gebruik en het gewicht van de goederen en worden vastgesteld aan de hand van de berekeningsgrondslag (in de regel het brutogewicht). De status en het gewicht van de goederen op het tijdstip van de douaneaangifte zijn bepalend voor de berekening van de rechten. Het werkelijke brutogewicht (inclusief transportverpakking) kan aanzienlijk afwijken van het op de afleveringsbon vermelde gewicht.

Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is het mogelijk goederen vrij van rechten of tegen een verlaagd tarief in te voeren (zie onder “Vrijhandelsovereenkomsten/Preferentiële regelingen”).

Om economisch-administratieve redenen worden douanerechten tot 5 CHF niet geheven.

Naast eventuele invoerrechten zijn goederen onderworpen aan belasting over de toegevoegde waarde (BTW; zie “BTW bij invoer” hieronder). Voor bepaalde goederen zijn ook extra belastingen verschuldigd: stimulerende belastingen(VOS, CO2), tabaksbelasting, bierbelasting, belasting op minerale oliën, enz.

Tariefposten, bijgewerkte rechten, aanduidingen van andere belastingen (BTW, stimulerende heffingen, tabaks-, bier- en minerale oliebelasting, enz.) en informatie over verboden, beperkingen en vergunningsverplichtingen zijn beschikbaar in het elektronische douanetarief op www.tares.ch.

Betaling van vergoedingen

In principe moeten invoerbelastingen direct ter plaatse contant worden betaald.

Bij speciale overeenkomst neemt SA Luciano Franzosini de douaneformaliteiten over door de belastingen te betalen en vervolgens de opdrachtgever te factureren.

 

 

Vrijhandelsovereenkomsten/Preferentiële regelingen

Goederen van oorsprong uit landen waarmee een vrijhandelsovereenkomst is gesloten of uit ontwikkelingslanden kunnen meestal vrij van rechten of tegen een verlaagd tarief worden ingevoerd (preferentiële regeling). Het effectieve tarief voor elke staat wordt vermeld in het elektronische douanetarief www.tares.ch. Om in aanmerking te komen voor douanevrijstelling moet een geldig bewijs van oorsprong worden overgelegd en moet in de aangifte een verzoek om belastingheffing tegen het preferentiële tarief worden gedaan. Vragen over de bewijzen van oorsprong moeten worden gericht aan de autoriteiten van het land van uitvoer.

Details zijn beschikbaar onder: vrijhandelsovereenkomsten en ontwikkelingslanden.

BTW (invoerbelasting)

De BTW bedraagt 8 procent van de berekeningsgrondslag. Voor bepaalde goederen (bijvoorbeeld levensmiddelen, boeken, tijdschriften of geneesmiddelen) geldt een verlaagd tarief van 2,5%. Zie voor meer details de volgende link: Art. 25 LIVA.

Belastingbedragen tot CHF 5 worden niet geheven. Dit belastingbedrag komt overeen met de berekeningsgrondslag van 62 CHF tegen een BTW-tarief van 8% of 200 CHF tegen een BTW-tarief van 2,5%.

In de regel omvat de berekeningsgrondslag de tegenprestatie die de persoon voor de goederen betaalt of heeft betaald, en dit geldt ook voor goederen die op internet zijn gekocht. Dit is gebaseerd op de factuur of het koopcontract. In bepaalde gevallen wordt de marktwaarde in aanmerking genomen, bijvoorbeeld bij schenkingen. Deze waarde komt overeen met het bedrag dat een andere koper voor het goed zou moeten betalen.

Bij deze waarde komen nog alle kosten tot de plaats van bestemming in Zwitserland (bv. postvervoer) en invoerrechten (bv. douanerechten). Buitenlandse BTW wordt niet in de berekeningsgrondslag opgenomen, mits de leverancier dit op de factuur of het koopcontract heeft vermeld.

Voor de omrekening van de in vreemde valuta vermelde tegenprestatie of marktwaarde in Zwitserse frank is de wisselkoers (verkoop) op de beurs op de dag voordat de belastingplicht ontstaat bepalend: Wisselkoers (verkoop).

Bij twijfel over de juistheid van de douaneaangifte of ontbrekende waardeaanduidingen kunnen wij de waarde van de goederen schatten.

Invoervergunningen en -beperkingen

Afhankelijk van de goederen moet rekening worden gehouden met de regels die geen betrekking hebben op de inning van douanerechten (de zogenaamde niet-douanebepalingen van de DNND). Het is belangrijk om voor de nodige vergunningen te zorgen nog vóór de aangifte. De relevante informatie is beschikbaar in het elektronische douanetarief www.tares.ch.

Begeleidende documenten

Samen met de invoeraangifte moeten de desbetreffende voorraaddocumenten spontaan worden ingediend. De belangrijkste documenten zijn facturen, eventuele bewijzen van oorsprong, vergunningen/certificaten en officiële certificaten of analysecertificaten.

Afhankelijk van het geval kunnen andere vervoersdocumenten, zoals afleveringsbonnen, laadlijsten, gewichtscertificaten of instructies voor de heffing, nuttig zijn.

 

Opstelling van de douaneaangifte

De douaneformaliteiten kunnen worden toevertrouwd aan SA Luciano Franzosini. Voor meer informatie kunt u onze pagina Aangepaste vrijstellingen raadplegen

 

Teruggaaf van buitenlandse BTW

De Zwitserse douane kan geen buitenlandse BTW teruggeven.

Als u vragen hebt over de teruggaaf van buitenlandse btw, moet u contact opnemen met de buitenlandse leverancier. Alleen deze laatste kan deze terugbetalen of een rechtstreekse factuur zonder BTW opstellen. Voor de nodige informatie kan hij contact opnemen met zijn belastingdienst.

 

Openingstijden en adressen van de Zwitserse douane

De openingsuren van de douanekantoren moeten in acht worden genomen voor het opleggen van douanerechten op verhandelbare goederen. Douaneaangiften kunnen van maandag tot en met vrijdag tijdens de belastinguren worden gedaan. Sommige douanekantoren zijn ook op zaterdagochtend geopend.

Voor openingstijden klik op de link: Adressen van douanekantoren.