WAT ZIJN DE NOODZAKELIJKE ELEMENTEN DIE IN DE FACTUUR MOETEN WORDEN OPGENOMEN?

,

De in de exportfactuur op te nemen gegevens zijn hieronder opgesomd:

COLUMENTEN en GEWICHT van de goederen;
TERUGGAVE VAN GOEDEREN;
TARGA van het vervoermiddel dat voor de inklaring wordt gebruikt;
BRUTO GEWICHT / NETTO GEWICHT;
VERKLARING VAN OORSPRONG VAN DE GOEDEREN (d.w.z. waar geproduceerd).
Indien de goederen aan de preferentiële EEG-kenmerken voldoen, moet de volgende verklaring onderaan de factuur worden opgesteld en ondertekend:
“DE EXPORTEUR VAN DE GOEDEREN WAAROP DIT DOCUMENT BETREKKING HEEFT, VERKLAART DAT, TENZIJ ANDERS VERMELD, DE GOEDEREN VAN PREFERENTIËLE OORSPRONG C.E. ZIJN”.
Naam en voornaam van de ondertekenaar;

Plaats en datum;
leesbare handtekening.
WAARDE en EVALUATIE van de factuur;

Op Italiaanse facturen voor de uitvoer van goederen moet bovendien in het dispositief van de factuur de volgende vermelding staan

“Niet belastbaar ART. 8 letter a) Presidentieel decreet 633/72 van 26/10/1972 zoals gewijzigd”.

Skills

Posted on

5 juni 2014