CZY MANDAT EUR1 JEST POTRZEBNY?

,

W odniesieniu do wystawiania świadectwa przewozowego „EUR 1” dla towarów, jeżeli pozwalają na to warunki, konieczne jest, aby przedsiębiorca celny posiadał specjalne upoważnienie od przedsiębiorstwa eksportującego do wystawienia i podpisania we własnym imieniu, ale na rzecz zobowiązanego przedsiębiorcy, tego dokumentu w celu przedstawienia go na żądanie urzędów celnych jako dowodu szerszych uprawnień do reprezentacji. (Art. 5 k.p.c.; Art. 2 D.D. 27/10/2000, prot. 8703)

Upoważnienie to musi być również przedstawione i podpisane na papierze firmowym i dołączone w oryginale do dokumentacji odprawy celnej (lub przewidziane faksem do pośrednika celnego) i jest ważne do czasu pisemnego odwołania.

Alternatywnie, w niektórych urzędach celnych akceptuje się upoważnienie do wystawienia świadectwa EUR 1 bezpośrednio w treści faktury ważnej dla odprawy celnej, delegując w ten sposób operatora celnego w poszczególnych przypadkach.

Dopuszczalne jest również wystawienie jednego mandatu na papierze z nagłówkiem i należytym podpisem dla operatora celnego, obejmującego zarówno pośrednie przedstawicielstwo, jak i wydanie świadectwa EUR 1.

Formularz pełnomocnictwa do emisji Certyfikatu EUR 1 można pobrać tutaj:
Emisja Warrantów EUR 1
.

Skills

Posted on

3 czerwca 2018