Uproszczony skrót WE jest natomiast używany do określania aktów prawnych UE, które są rozporządzeniami lub dyrektywami.

Rozporządzenia są prawami Unii Europejskiej i mają natychmiastowe zastosowanie na całym jej terytorium od momentu ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.).

Dyrektywy to prawa Unii Europejskiej, które nie obowiązują natychmiast, ale wymagają środków legislacyjnych każdego z państw członkowskich, aby mogły zostać wdrożone. Każde państwo członkowskie nie ma nieokreślonego czasu na wdrożenie dyrektywy i zazwyczaj musi ją zastosować w ciągu dwóch lat od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.UE).