CO DAJE INCOTERMS?

Każdy skodyfikowany skrót w Incoterms jasno określa, kto powinien ponosić koszty i odpowiedzialność za poszczególne części transportu i cła…

JEŚLI CHODZI O KANAŁ ZIELONY?

System Green Channel to zautomatyzowany mechanizm celny UE służący do przeprowadzania kontroli zgłoszeń celnych. Działa na podstawie analizy ryzyka i wybiera przesyłki do kontroli na podstawie wcześniej ustalonych parametrów. Może ona dać trzy rezultaty: „Brak...

CO TO JEST PODATEK AKCYZOWY?

Podatki akcyzowe to podatki od produkcji niektórych wyrobów konsumpcyjnych nakładane przez każde państwo członkowskie na swoim terytorium autonomicznie i według różnych kryteriów. Najbardziej powszechne są te stosowane do alkoholu i wszystkich jego produktów (wino,...

CO OZNACZA COV?

Podatek motywacyjny od lotnych związków organicznych (VOC) Lotne związki organiczne (VOC) są stosowane jako rozpuszczalniki w wielu sektorach i są zawarte w różnych produktach, takich jak farby, lakiery i niektóre detergenty. Emitowane do powietrza substancje te...

CO ZNACZY KĄKOL?

Wszystkie towary handlowe, jak również towary prywatne, które nie są przewożone w bagażu osobistym lub w prywatnym pojeździe mechanicznym, muszą być zgłoszone zgodnie z taryfą celną w momencie importu i eksportu. Jak większość taryf celnych na świecie, taryfa...

CO TO JEST CITES?

CITES to skrót od Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) podpisanej w Waszyngtonie w 1975 roku – stąd bardziej powszechny sposób określania jej jako Konwencji Waszyngtońskiej – i reguluje...

CO TO JEST VAT?

VAT oznacza podatek od wartości dodanej. Jest to podatek, który pobierany jest od towarów, produktów naturalnych i surowców dopuszczonych do spożycia w danym państwie członkowskim UE. VAT jest pobierany w państwie członkowskim, w którym towary mają być dopuszczone do...

CO OZNACZA POJĘCIE INTRASTAT?

System kontroli Intrastat został opracowany, ponieważ stawki VAT stosowane w poszczególnych państwach członkowskich są różne i nie jest możliwe zastosowanie tego samego mechanizmu VAT do towarów w swobodnym obrocie wymienianych między państwami członkowskimi UE. Na...

CZYM JEST WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY?

Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) reguluje wszystkie aspekty operacji celnych mających miejsce w Unii Europejskiej i wymienia ogólne zasady, na których opiera się wspólnotowe prawo celne. Szczegóły operacyjne są natomiast opisane w przepisach wykonawczych do DAC. Przed...

CO OZNACZA EORI?

EORI – Rejestracja i Identyfikacja Wykonawców Jest to europejski jednolity system numeracji celnej służący do rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych. Numer identyfikacyjny składa się ze skrótu kraju i danych w kolejności alfanumerycznej (przykład...

ZGŁOSZENIE FAKTURY

Większość umów przewiduje, że certyfikat EUR 1 może być zastąpiony deklaracją na fakturze w następujących przypadkach: dla przesyłek o wartości poniżej 6.000 EUR lub bez limitów wartości dla eksporterów specjalnie upoważnionych przez Dyrekcję Regionalną Agencji Celnej...

CO TO ZNACZY AEO?

Status AEO (Authorised Economic Operator) jest przyznawany po przeprowadzeniu przez Agencję Celną specjalnej oceny, która potwierdza przestrzeganie obowiązków celnych, kryteriów systemu księgowego i wypłacalności finansowej. Wykonawca nie jest zobowiązany do zostania...

KIEDY TOWARY NALEŻY UZNAĆ ZA HANDLOWE?

Opodatkowanie towarów zbywalnych w celu ich ostatecznego przywozu Towary rynkowe to towary przeznaczone do odsprzedaży lub wykorzystania w celach handlowych, w tym w przedsiębiorstwie podróżnego. Towary przeznaczone do ostatecznego przywozu na szwajcarski obszar celny...

CZYM SĄ DOBRA UZURPACYJNE?

Towary określa się jako pirackie, gdy zostały uzyskane przy użyciu oryginalnych komponentów, nazw i etykiet dostarczonych lub zatwierdzonych przez właściciela, ale są produkowane i wprowadzane do obrotu bez jego zgody. Urząd celny jest jednym z organów...

JAK ZDOBYĆ WŁASNE KONTO CELNE?

  Procedura scentralizowanego rozliczenia jest zalecana dla wszystkich importerów i spedytorów, którzy regularnie muszą płacić podatki od towarów zbywalnych. Zalety scentralizowanej procedury rozliczeniowej dla posiadacza rachunku Odprawa celna bez płatności...

NA CZYM POLEGA PRZESTĘPSTWO PRZEMYTU?

Przemyt ma miejsce, gdy towary są usuwane spod kontroli celnej poprzez niezgłoszenie ich do urzędu celnego, ukrycie ich lub sfałszowanie dokumentów transportowych i/lub handlowych. Przemyt może być prosty lub nasilony (ten ostatni jest przestępstwem) i zwykle pociąga...

JAKIE DEKLARACJE MA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ WŁOSKI DOSTAWCA?

Inny istotny aspekt dotyczy deklaracji, które ma złożyć eksporter, dotyczących towarów podlegających odprawie celnej. W pierwszej kolejności zawsze warto sprawdzić u swojego brokera celnego poprawność pozycji celnej odnoszącej się do towarów na fakturze w celu...

NIEKTÓRE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UNII CELNEJ I KRAJÓW TRZECICH

Wspólnota Europejska od 1933 roku stanowi również Unię Celną; Kraje trzecie to narody lub terytoria, które nie należą do Unii Europejskiej. Wynika z tego, że „import” definiuje się jako operację sprowadzania towarów z państwa trzeciego przez dowolne...

CO TO JEST OBSZAR CELNY UNII EUROPEJSKIEJ?

Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) określa, czym jest obszar celny Unii Europejskiej, który różni się od globalnego, ponieważ niektóre jego części są wyłączone. Oznacza to, że na terytoriach wyłączonych, choć będących częścią Unii, towary nie mogą krążyć swobodnie, ale...

JAKIE SĄ NIEZBĘDNE ELEMENTY, KTÓRE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ NA FAKTURZE?

Poniżej wymieniono niezbędne elementy, które powinny znaleźć się na fakturze eksportowej: KOLUMNY i WAGA towaru; ZWROT TOWARÓW; TARGA środka transportu wykorzystywanego do przeprowadzenia odprawy celnej; MASA BRUTTO / MASA NETTO; OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU TOWARU (tj....

CZYM SĄ TOWARY PODRABIANE?

O produkcie mówi się, że jest podrobiony, gdy został uzyskany przez imitację innych produktów, które zostały opatentowane i/lub przez umieszczenie napisów i obrazów, które są własnością innych osób, bez uzyskania ich zgody. Urząd Celny jest jednym z organów...

CO TO JEST TARYFA CELNA?

Taryfa celna to sklasyfikowany wykaz wszystkich towarów, produktów przyrodniczych i surowców podzielonych na sekcje towarowe wyróżnione kodami zwanymi „Wpisami celnymi”, które zawierają szczegółowe informacje na temat: – Opis produktu; – Wykaz...

CO TO JEST POJEDYNCZY URZĄD CELNY?

Jest to włoski urząd, który łączy funkcje urzędów celnych z funkcjami Uffici Tecnici di Finanza (UTF) zajmującymi się zarówno cłem, jak i akcyzą.

CO TO ZNACZY CŁA?

Urząd celny to organ odpowiedzialny za kontrolę importu i eksportu towarów, uprawniony do pobierania należności celnych (Cło i VAT). Jest on w pełni kontrolowany przez rząd danego kraju i stosuje prawa i przepisy ustanowione wyłącznie przez ten sam rząd. Żaden organ...

CO TO JEST „DEKLARACJA DOSTAWCY”?

Do świadectwa przewozowego EUR.1 dołącza się wniosek o jego wystawienie, który podpisuje przedsiębiorca, podając przyczyny, dla których uważa, że deklarowane towary są pochodzenia preferencyjnego. Firma podpisująca deklarację zobowiązuje się pod każdym względem, także...

CZYM SĄ GRANICZNE KONTROLE SANITARNE?

Wszystkie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi (żywność i napoje) oraz do użytku lub kontaktu z ciałem ludzkim (leki, kosmetyki, peruki itp.) muszą być przed operacją celną sprawdzone przez Graniczny Urząd Sanitarny w celu stwierdzenia ich zgodności z...

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY?

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za własne błędy i zaniechania, jak również za błędy i zaniechania swoich przedstawicieli, w szczególności za wynikające z nich konsekwencje: – przez opakowanie, które nie spełnia uzgodnionych wymagań transportowych –...

CO TO JEST STATUS „ZATWIERDZONEGO EKSPORTERA”?

Zgodnie z przepisami UE eksporter posiadający ten status może poświadczyć preferencyjne pochodzenie swoich towarów za pomocą „deklaracji na fakturze”, bez limitu wartości. Przyznanie „statusu” uzależnione jest od złożenia pisemnego wniosku...