TRANSPORT WŁOCHY SZWAJCARIA

Spedizioni, trasporti Italia Svizzera e informazioni generali

Transport Włochy-Szwajcaria, jakie dokumenty są potrzebne?

Transport Szwajcaria


Esportazione in Svizzera

Lista gmin w Szwajcarii

Dla transportu Włochy-Szwajcaria, zobacz naszą mapę z wykazem każdej gminy, wraz z kodem pocztowym, używanym językiem i ewentualną dopłatą dla obszarów o niekorzystnych warunkach (obszary wysokogórskie).
Różne możliwości szybkiego wyszukiwania.

Stolica
Berno

Ludność
8,4 Mio.

Języki narodowe
niemiecki, francuski, włoski i romański

Waluta
Frank szwajcarski (CHF)

Produkt Krajowy Brutto (PKB)
644Bn USD.

PKB na mieszkańca
77.000 USD

Obroty eksportowe ze Szwajcarii
296 mld USD.

Obroty importowe w Szwajcarii
281Bn USD.

Transport Włochy Szwajcaria

Szwajcaria leży w centrum kontynentu europejskiego i jest otoczona przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE). Ta geograficzna i kulturowa bliskość, ale w szczególności polityczne i gospodarcze znaczenie Unii sprawiają, że UE i jej państwa członkowskie są głównymi partnerami gospodarczymi Szwajcarii. W związku z tym aktywna polityka europejska ma podstawowe znaczenie dla polityki gospodarczej i transportowej Włoch. Szwajcaria nie jest członkiem UE i wynegocjowała z UE kilka umów dwustronnych dotyczących dostępu do europejskiego rynku wewnętrznego. W wielu obszarach umowy te ustanawiają stosunki między Szwajcarią a UE, które są bardzo podobne do stosunków na rynku wewnętrznym i pozwalają na zniesienie lub obniżenie barier handlowych i dyskryminacji w wymianie gospodarczej. Od 1972 roku, kiedy to zawarto umowę o wolnym handlu, lista porozumień stopniowo wydłużała się w różnych etapach. Po odrzuceniu przez szwajcarskich wyborców propozycji przystąpienia do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w 1992 r., Szwajcaria i UE podpisały w 1999 r. umowy dwustronne I (siedem umów). W 2004 r. zawarto II umowę dwustronną (dziewięć umów i jedna wymiana korespondencji). Umowy te gwarantują wzajemny i rozszerzony dostęp do rynku, zapobiegają dyskryminacji przedsiębiorstw szwajcarskich na europejskim rynku wewnętrznym i stanowią podstawę ścisłej współpracy w dziedzinie badań, bezpieczeństwa, azylu, środowiska i kultury.

Umowy dwustronne

W ramach umów o wolnym handlu (FTA) zawartych pomiędzy EFTA a państwami trzecimi, Szwajcaria utrzymuje preferencyjne relacje w sektorze usług z następującymi krajami/partnerami (w kolejności alfabetycznej): Chile, Kolumbia, Gruzja, państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC, tj. Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Bahrajn, Arabia Saudyjska, Oman, Katar i Kuwejt), Korea Południowa, Kostaryka, Gwatemala, Hongkong, Meksyk, Panama, Filipiny, Singapur, Ukraina oraz częściowo z Kanadą i Peru. Głównym celem Szwajcarii w jej umowach o wolnym handlu jest uzyskanie korzystniejszego traktowania niż to przyznane w wielostronnym kontekście GATS/GATS. Szwajcaria zawarła również, poza ramami EFTA, umowę o wolnym handlu z Chinami oraz dwustronną umowę o wolnym handlu i partnerstwie gospodarczym z Japonią.

Umowy o wolnym handlu

Oprócz konwencji EFTA i umowy o wolnym handlu z Unią Europejską (UE), Szwajcaria posiada sieć 28 umów o wolnym handlu z 38 partnerami spoza UE. Takie umowy zawierane są zazwyczaj w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); Szwajcaria może jednak zawierać umowy o wolnym handlu także poza EFTA, jak to miało miejsce w przypadku Japonii i Chin.
Polityka wolnego handlu Szwajcarii ma na celu poprawę warunków ramowych regulujących stosunki gospodarcze z niektórymi ważnymi gospodarczo partnerami. Celem jest zapewnienie przedsiębiorstwom szwajcarskim dostępu do rynków międzynarodowych w sposób możliwie nieskrępowany i niedyskryminujący w stosunku do ich głównych konkurentów. Działania na rzecz otwarcia rynków zagranicznych są szczególnie ważne w kontekście polityki stabilizacji gospodarczej Rady Federalnej.
Z niektórymi partnerami państwa EFTA podpisują również deklaracje współpracy. Deklaracje te zakładają zinstytucjonalizowany dialog na temat możliwości pogłębienia stosunków gospodarczych, który na dalszym etapie mógłby doprowadzić do negocjacji w sprawie wolnego handlu.

Języki biznesowe

Dla transportu Szwajcaria: niemiecki, francuski, włoski i romański

Wagi i miary

System metryczny

Waluta

Waluta narodowa Frank szwajcarski (sfr) = 100 Rappen (Rp), Centimes (c).
Kod ISO: CHF

Taryfa celna

Dla transportu w Szwajcarii i przesyłek przeznaczonych dla Konfederacji.
Zharmonizowany system. Odprawa celna zazwyczaj opiera się na masie brutto.

Kontrola przywozu

Ponad 90% importu towarów jest zliberalizowane. Importer musi uzyskać zezwolenie na ograniczony przywóz (lista negatywna). Produkty niskonapięciowe muszą spełniać wymogi dyrektywy 2006/95/WE i 2004/108/WE. Środki farmaceutyczne wymagają rejestracji Swissmedic. Małe przesyłki o wadze do 20 kg mogą być przywożone bez pozwolenia, chyba że są to towary, dla których limit wagowy wynosi tylko 2,5 kg. Uważaj na podatek motywacyjny przy imporcie towarów podlegających VoC. Możliwa uproszczona procedura zgłoszenia celnego dla małych przesyłek w procedurze zgłoszenia „e-dec-easy”. Małe przesyłki to takie, których maksymalna waga wynosi 1000 kg, a wartość do 1000 CHF. Nie ma kontroli walutowej, więc bez problemu można dokonać płatności za import towarów.
Podatek od działalności gospodarczej: 8%.

Warunki i oferty płatności

Oferty i faktury w €, CHF lub US $ wolne na granicy lub ex works.

Oznaczenia pochodzenia

Niezbędne do jedzenia i picia.
Podobnie drewno i produkty z drewna muszą być opatrzone oznaczeniem kraju pochodzenia.

Znakowanie/etykietowanie

Tradycyjne oznakowanie. Etykiety powinny być zazwyczaj sporządzone w co najmniej jednym oficjalnym języku szwajcarskim. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udziela informacji na temat specjalnych przepisów dotyczących etykietowania w transporcie w Szwajcarii.

Opakowanie

Dla szwajcarskiego transportu opakowań drewnianych obowiązuje standard ISPM nr. 15, z wyjątkiem dostaw z UE.

Modele i próbki towarów

Modele towarów są zwolnione z opłat celnych, jeśli:

a) ze względu na ich wielkość (małe fragmenty drewna), sposób prezentacji (jako guziki na kartach, po jednej sztuce każdego rodzaju) lub przygotowanie (jako unieważnienie przez stempel lub otwory) nie mają wartości handlowej, lub

(b) są importowane w celu reprezentacji, weryfikacji lub testowania w celu złożenia zamówienia i nie przekraczają tych wartości granicznych:

produkty zużywalne o wartości do 100 CHF za próbkę;

liczba próbek nawet tego samego rodzaju w przesyłce nie ma znaczenia; towary niekonsumpcyjne do wartości 100 CHF za rodzaj i jakość;

wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, leki i produkty kosmetyczne do wartości 100 CHF na przesyłkę; wino tylko w próbnych butelkach do 3 dl, napoje spirytusowe tylko w próbnych butelkach do 2 dl (z wyłączeniem butelek jednoporcjowych).

Przesyłki próbek reklamowych towarów przeznaczonych do dystrybucji do przewozu na terenie Szwajcarii, nawet nieodpłatnie, do potencjalnych klientów podlegają opłatom celnym. Dopuszczona procedura Carnet ATA. Transport Szwajcaria

Dokumenty przewozowe i towarzyszące

Typowe dokumenty, takie jak:

a) faktury handlowe (2 egzemplarze) ze wszystkimi typowymi oznaczeniami, w tym kraju pochodzenia, bez uwierzytelniania;

b) Świadectwo pochodzenia (proste) tylko na wniosek odbiorcy, podać kraj pochodzenia;

c) W przypadku paczek pocztowych do 31,5 kg: dołączyć 1 zagraniczny list przewozowy, 1 deklarację celną (niemiecką/francuską/włoską), fakturę handlową; w przypadku paczek lotniczych do 20 kg zagraniczny list przewozowy z napisem „by air”.

(d) Świadectwo przewozu EUR. 1 dla przesyłek w ramach umowy o wolnym handlu z UE; w tym paneuropejskiej umowy kumulacyjnej; dla przesyłek o wartości towarowej powyżej 6.000 EUR stosować formularz EUR. 1.

W przypadku wywozu towarów o wartości do 6 000 EUR eksporter musi złożyć na fakturze lub innym dokumencie handlowym następującą deklarację: „Eksporter towarów objętych niniejszym dokumentem oświadcza, że o ile nie określono inaczej, towary te są preferencyjnego pochodzenia … (wskazać kraj pochodzenia)”. Miejsce i data, podpis eksportera i nazwa drukowanymi literami (Produkty z Ceuty i Melilli muszą być oznaczone skrótem „CM”). Przepis ten nie ma zastosowania do produktów rolnych.

(e) EUR-MED

f) Można stosować zunifikowaną unijną „wspólną procedurę przesyłania” (NCTS). Jednakże w celu wykazania dowodu pochodzenia należy zastosować procedurę określoną w punkcie d).

http://franzosini-solutions.ch/gli-errori-piu-frequenti-nelle-esportazioni/

http://franzosini-solutions.ch/per-non-sbagliare-con-i-contratti-dappalto/

Zobacz także.

https://www.franzosini.ch/paesi/

 

Siedziba główna

TRANSPORT SZWAJCARIA

FRANZOSINI SA
Via Rinaldo Simen 3
Dział transportu Szwajcaria / Europa
6830 ChiassoTelefon * .


091 695 50 10


E-mail info@franzosini.ch

1 + 14 =

TRANSPORT SZWAJCARIA

FRANZOSINI SA
Via Rinaldo Simen 3
Szwajcarski Departament Transportu
6830 Chiasso (Szwajcaria)Telefon * .


091 695 50 10


E-mail info@franzosini.ch
https://www.facebook.com/franzosini