KTO MUSI ZADBAĆ O UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK?

KTO MUSI ZADBAĆ O UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK? Spedytor ubezpiecza transport tylko na wyraźne pisemne życzenie zleceniodawcy. Jego funkcja ogranicza się do pozyskania odpowiedniego ubezpieczenia transportowego. Jeżeli zlecenie ogólnie nakazuje zawarcie...

CO TO ZNACZY ADR?

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR to Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Wraz z dyrektywami ADR uchwalono ogólnoeuropejskie przepisy regulujące transport...

A CO JEŚLI MAM TRIANGULACJĘ?

Jeżeli rzeczywiste miejsce przeznaczenia towaru nie ma być ujawnione nadawcy lub jeżeli odbiorca nie ma znać pochodzenia towaru, należy o tym wyraźnie poinformować spedytora na piśmie. Jeżeli odbiorca zleci spedytorowi zwrot towaru osobie trzeciej, spedytor, nawet bez...

JAK OBLICZYĆ PODATEK OD RUCHU CIĘŻKIEGO (TTPCP)?

Podatek od pojazdów ciężkich związany z wydajnością jest podatkiem federalnym, który zależy od całkowitej masy pojazdu, poziomu emisji i liczby kilometrów przejechanych w Szwajcarii i Księstwie Liechtensteinu. Musi być nałożona na wszystkie pojazdy mechaniczne i ich...

JAK PRZEKAZAĆ ZLECENIE TRANSPORTOWE?

Zlecenie przekazuje się spedytorowi w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przekazania go ustnie lub telefonicznie, zleceniodawca ponosi ryzyko związane z błędnym lub niepełnym przekazem, dopóki spedytor nie otrzyma pisemnego...