BELASTBAAR GEWICHT

HOE TE JONGLEREN MET RATIO BEREKENINGEN

Transportaanbiedingen, zowel nationaal als internationaal, zijn gebaseerd op de verhouding “gewicht/volume” om het belastbare gewicht te verkrijgen voor de juiste kostenberekening. Het instrument voor het verkrijgen van de juiste toewijzing van een vrachtprijs is de zogenaamde “ratio”.

Laten we beginnen met een zeer eenvoudig principe om de zaak beter te begrijpen: een vrachtwagen vol hooi (zeer omvangrijk) weegt een paar ton, vergeleken met het totale laadvermogen van het voertuig (24t). In dat geval biedt het werkelijke gewicht van de goederen geen garantie voor de betaling van de voor het vervoer gemaakte kosten.

Hoe begrijpen we dan wat in zo’n geval het juiste tarief is?

Een oplegger met een capaciteit van 24.000 kg heeft een laadvolume van ongeveer 80 m3, een vloerlengte van 13,60 meter en de mogelijkheid om 34 pallets (80×120 cm) of 32,64 m2 op te slaan (1 EUR-pallet heeft een oppervlakte van iets minder dan 1m2).

 

De berekening is als volgt:

24.000 (kg):80 (m3)=300kg (1 m3 = 300 kg)

24.000 (kg):13,6(m) = 1764 kg (1m platform = 1764 kg)

24.000 (kg):34 (pal.) =705kg (1 m2 of 1 EUR pal. = 705 kg)

 

Er zijn echter aanbiedingen die een andere verhouding hebben dan bovenstaande, bijvoorbeeld 1m3 = 200 kg. Dergelijke offertes kunnen aantrekkelijk lijken, maar zij verbergen – om bovengenoemde redenen – vaak duidelijk duurdere tarieven. In andere gevallen, waarin de m2- of palletverhouding niet wordt toegepast, gebeurt dit echter vaak ten nadele van de klant aan wie de vracht wordt gefactureerd.

Waarom betalen voor 7 strekkende meter als een gedetailleerde analyse van de mailing eigenlijk 6 strekkende meter in beslag zou nemen? met de besparing van een meter die niet geëxploiteerd zou worden.

In dit geval is het m2- of pallettarief gunstiger. Voor alle duidelijkheid: hoe meer ratio’s in het aanbod worden vermeld, hoe groter (in de zin van besparingen) het voordeel voor de klant zal zijn.

Een voorbeeld van ladingoptimalisatie met heffing per vierkante meter, wat voordeliger is dan heffing per meter vloeroppervlak omdat er ongebruikte laadruimtes aan de zijkant zijn (software voor ladingoptimalisatie van Franzosini SA)

Voor zogenaamde “te grote” verpakkingen, d.w.z. goederen die qua verpakking niet homogeen en gestandaardiseerd zijn, worden “lineaire meters” in de offertes vermeld. Deze zijn gebaseerd op het zeer eenvoudige principe dat de door een bepaald voorwerp ingenomen ruimte wordt vergeleken met de maximaal ingenomen lengte.

Het kan echter gebeuren dat het pakket wel lang genoeg is om een tarief per strekkende meter te genereren, maar dat door de breedte en het gewicht ervan andere goederen naast het pakket kunnen worden geladen. Dit alles met het doel mailings te optimaliseren en zo de klant geld te besparen. Ook hier is het passender om het tarief per vierkante meter (m2 ) toe te passen.

Volledigheidshalve zij er evenwel op gewezen dat er soms uitzonderingen kunnen zijn, bijvoorbeeld wegens gewicht of vorm, die noodzakelijkerwijs op gelijke afstand op het voertuig moeten worden geplaatst om de veiligheid tijdens het vervoer te waarborgen (tarief per strekkende meter).

In de complexe wereld van de scheepvaart heeft alles zijn eigen logica tussen wat wordt vervoerd en het gegenereerde volumieke gewicht. Daarom moeten de verhoudingen onderling evenredig zijn, waarbij een m3 een coëfficiënt heeft die evenredig is aan de m2, respectievelijk de lineaire meter; dit alles in verhouding tot het maximaal toegestane gewicht van het voertuig (zoals in het bovenstaande voorbeeld).

Aan de hand van het m2- of pallettarief, d.w.z. hoeveel ruimte daadwerkelijk op een voertuig wordt ingenomen, kunnen gerichtere berekeningen van het belastbare gewicht worden gemaakt en zijn de besparingen tastbaar in vergelijking met een tout court-tarief per meter vloeroppervlak.

Een andere zaak echter, als er losse dozen zijn die op elkaar gestapeld kunnen worden, waarbij de m3-verhouding concurrerender zou zijn.

Last but not least houden aanbiedingen op basis van het werkelijke gewicht (d.w.z. zonder ratio) risico’s in, zowel voor de leverancier, die gedwongen zou zijn de prijs binnenkort te verhogen, als voor de klant, die een te hoge vracht zou kunnen betalen wanneer het tarief wordt belast op basis van het werkelijke gewicht.

Door de “verhoudingen” te kennen kan men de verschillende gegenereerde vrachtgevallen beter begrijpen.

Vraag een van onze specialisten om informatie en updates over uw tarieven, wij adviseren u graag!

Een voorbeeld van ladingoptimalisatie met uitzonderingen, bijvoorbeeld wegens gewicht of vorm, met een belastbare gewichtsverhouding berekend per meter platform en/of per speciaal voertuig (software voor ladingoptimalisatie van Franzosini SA)

berekening van de ratio

Een voorbeeld van ladingoptimalisatie met uitzonderingen, bijvoorbeeld wegens gewicht of vorm, met een belastbare gewichtsverhouding berekend per meter platform en/of per speciaal voertuig (software voor ladingoptimalisatie van Franzosini SA)