JAK PRZEKAZAĆ ZLECENIE TRANSPORTOWE?

Zlecenie przekazuje się spedytorowi w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przekazania go ustnie lub telefonicznie, zleceniodawca ponosi ryzyko związane z błędnym lub niepełnym przekazem, dopóki spedytor nie otrzyma pisemnego potwierdzenia zlecenia.

Zamówienie musi zawierać wszystkie dane niezbędne do jego normalnej realizacji, takie jak wskazanie towarów regulowanych (np. niebezpiecznych) lub towarów, które z innych względów wymagają specjalnego traktowania.

Teksty dokumentów załączonych do nakazu nie stanowią integralnej części nakazu, chyba że zleceniodawca wyraźnie je za takie uzna.

Skills

Posted on

22 maja 2014