HOE KRIJG JE EEN EIGEN DOUANE REKENING?

,

 

De gecentraliseerde factureringsprocedure wordt aanbevolen voor alle importeurs en expediteurs die regelmatig belastingen op verhandelbare goederen moeten betalen.

Voordelen van de gecentraliseerde afwikkelingsprocedure voor de rekeninghouder

  • Inklaring zonder contante betaling van belastingen
  • Kortere wachttijden bij de douanekantoren. Zendingen worden vrijgegeven voor verwijdering wanneer het respectieve voorstel voor inklaring is aanvaard en na onderzoek van de goederen.
  • Betalingstermijn voor BTW: 60 dagen

Toetredingsmodaliteiten

U hoeft alleen maar de toetredingsverklaring te downloaden en in te vullen via deze link en deze op te sturen naar de afdeling Financiën en boekhouding van het directoraat-generaal Douane (DGD). Als u kiest voor de debetmachtiging (LSV), vult u het centrale deel van de debetmachtiging in en stuurt u deze naar uw bank. De bank vult het onderste gedeelte in en zendt de coupon naar DGD, afdeling Financiën en Rekeningen.

U moet ook een zekerheid stellen in een van de volgende drie vormen:

  • Algemene garantie afgegeven op het bijgevoegde officiële formulier (22.10) door in Zwitserland gevestigde bankinstellingen die onder toezicht staan van de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt FINMA, resp. door in Zwitserland gevestigde verzekeringsmaatschappijen die voorkomen op de lijst van particuliere verzekeringsmaatschappijen die onder toezicht staan. Deze zekerheid moet door het waarborgfonds rechtstreeks aan het directoraat-generaal Douane, Afdeling Financiën en Boekhouding, worden gezonden.
  • Voor aanvaarding van de zekerheid heft de douaneadministratie een vergoeding.
  • Deposito van Zwitserse effecten (= obligaties of contante obligaties, aan toonder) ten gunste van de douane in het kader van een aan belasting onderworpen geblokkeerd depot, bij een kantoor of bijkantoor van de Zwitserse Nationale Bank. Als u voor dit type zekerheidstelling kiest, moet u eerst contact opnemen met de Afdeling Financiën en Boekhouding van DGD, die over de aanvaarding van de zekerheden zal beslissen.
  • Contante storting (zonder rente): storting op de postrekening van het directoraat-generaal Douane, nr. 30-704-6 of rekening 1530.00236, IBAN CH81 0011 0001 5305 0023 6, BIC SNBZCHZZ30A bij de Zwitserse Nationale Bank of per bankcheque bij het directoraat-generaal Douane, afdeling Financiën en boekhouding.


Uw rekening wordt pas geopend nadat de afdeling Financiën en boekhouding van DGD de lidmaatschapsverklaring, de garantie en eventueel de LSV-debetmachtiging heeft ontvangen.

Hoe moet het garantiebedrag worden berekend?

Het bedrag van de garantie wordt als volgt berekend:

Douanerechten

50% gemiddelde van twee weken honorarium

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

  • op voorwaarde dat u verplicht bent BTW te betalen aan de federale belastingdienst (art. 21 e.v. BTW-wet). Het bedrag van de garantie moet – mits aan de voorwaarden van deze instructies is voldaan – in het algemeen worden vastgesteld op 20% van de gedurende 60 dagen gecumuleerde BTW-heffingen;
  • zolang de juiste kunst. 78 cpv.2 LIVA is geen BTW verschuldigd, de garantie loopt op tot 100 procent van de gecumuleerde BTW-heffingen in 60 dagen.


Indien naast de definitieve douaneafhandeling ook tussentijdse douaneafhandeling met een gegarandeerd bedrag is voorzien (stapkaarten, borderellen, voorlopige douaneafhandeling), moet een deel van de zekerheid worden gereserveerd ter dekking van de gegarandeerde bedragen. Het desbetreffende bedrag moet in de toetredingsverklaring worden vermeld. Het totaal van de drie bovengenoemde elementen vormt het bedrag van de te verstrekken garantie en moet naar boven worden afgerond op de eerstvolgende hogere CHF 1.000. Het minimumbedrag van de garantie is CHF 1.000.

Vanaf welk moment kan de rekening worden gebruikt?

De Afdeling Financiën en Rekeningen van het DGD zal u een rekeningnummer toekennen zodra zij in het bezit is van de toetredingsverklaring en – afhankelijk van de gekozen betalingswijze – van de debetmachtiging en de borgstelling. Dit nummer wordt u, het betaalkantoor en de douanekantoren schriftelijk meegedeeld. De inklaring op de nieuwe rekening kan plaatsvinden vanaf de datum van afgifte van dat bericht.

Waar moet het rekeningnummer worden vermeld?

Voor een goed verloop van de procedure is het van belang dat u het aan u toegekende rekeningnummer vermeldt in douaneaangiften, in documenten betreffende betalingstransacties en in correspondentie met de douane. U moet ook uw verzendbedrijf hiervan op de hoogte brengen.

Bij welke douanekantoren kunt u inklaren?

U kunt inklaren bij alle Zwitserse douanekantoren, beperkt tot hun inklaringsbevoegdheid.

Uitzondering: de douanepostkantoren mogen de inklaring niet uitvoeren met PCD-rekeningen.

Wie kan over uw rekening beschikken?

De rekeninghouder kan derden (bv. rederijen of buitenlandse leveranciers) machtigen om via zijn rekening in te klaren. De toestemming moet schriftelijk worden verleend. Ook moet worden aangegeven of het gaat om een eenmalige vergunning of om een permanente opdracht die geldig is tot zij wordt ingetrokken. De douanekantoren controleren af en toe of de vergunning daadwerkelijk is verleend.

Het is in uw belang dat misbruik van het rekeningnummer onmiddellijk wordt gemeld aan de afdeling Financiën en boekhouding van DGD.

Welke boekingen kunnen niet via deze rekening worden gedaan?

Alleen automatisch ingeklaarde poststukken kunnen niet via deze rekening worden geboekt.

Wat gebeurt er als de voorwaarden van de toetredingsverklaring niet worden nageleefd?

Bij niet-naleving van de betalingstermijn of overschrijding van het garantiebedrag wordt de rekeninghouder aangemaand zijn verplichtingen na te komen. In geval van recidive kan de rekening tijdelijk of voor onbepaalde tijd worden geblokkeerd. Voor te late betalingen wordt rente in rekening gebracht. Bovendien kan de betalingstermijn voor de BTW niet meer worden toegekend. Als uiterste maatregel wordt besloten de rekening af te schaffen.

Hoe moet men te werk gaan in geval van discrepanties en onregelmatigheden?

In geval van tegenstrijdigheden, onregelmatigheden, ontbrekende documenten, enz. Dit voorkomt ongemak voor zowel u als onze diensten.

Om technische redenen kunnen ontbrekende belastinglijsten en certificaten (douane/BTW) alleen in het verwerkingscentrum worden aangevraagd. De naam van het bevoegde behandelcentrum staat op onze facturen. Fouten op de belastinglijst en de certificaten kunnen alleen door het douanekantoor van afgifte worden gecorrigeerd. Als u niet zelf heeft ingeklaard, stuur dan de originele documenten naar uw declarant/expediteur. Deze verzoekt om rectificatie bij het betrokken douanekantoor. Ook bij vragen over het geslacht en de berekeningsgrondslag moet u eerst contact opnemen met de aangever/verzender. Indien facturen van het directoraat-generaal Douane (DGD) ontbreken of indien bij betalingstransacties discrepanties en onregelmatigheden worden vastgesteld, neem dan contact op met de Afdeling Financiën en Boekhouding (FICO) van het DGD. De telefoon- en faxnummers staan op de facturen. Houd er ook rekening mee dat er twee afzonderlijke facturen worden uitgereikt voor rechten en BTW.
Overschrijvingen naar andere rekeningen, bijvoorbeeld bij gebruik van een verkeerd rekeningnummer, kunnen alleen worden verricht door het douanekantoor van afgifte (verwerkingscentrum) tegen overlegging van de originele documenten (belastingfactuur, certificaten). Als u de inklaring niet zelf hebt uitgevoerd, stuur dan de originele documenten naar uw declarant/expediteur. Deze verzoekt om rectificatie bij het douanekantoor.
De saldi in uw voordeel die bij de douanekantoren ontstaan, worden op uw rekening gecrediteerd en verrekend met latere debiteringen van dezelfde aard. Dit betekent dat douanekredieten alleen worden verrekend met douanekredieten en btw-kredieten met btw-kredieten. Trek daarom nooit op eigen initiatief activa af van openstaande facturen. Ongeacht die volgorde kunt u op het FICO-gedeelte van het DGD activa van een bepaald belang opeisen.
Indien u constateert dat de PCD-rekening door onbevoegde derden wordt misbruikt om de douane in te klaren, meldt u dit onverwijld aan de afdeling FICO van DGD.
Op uw verzoek kunnen declaranten en expediteurs op douanedocumenten vermeldingen betreffende leveranciers en facturen of referenties aanbrengen. Nadere informatie dient derhalve rechtstreeks aan de aangevers en de door u aangewezen verladers te worden gevraagd. De douane kan hiervoor geen verklaring geven. Wij raden u aan de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen.

Skills

Posted on

3 juni 2016