JAK ZDOBYĆ WŁASNE KONTO CELNE?

,

 

Procedura scentralizowanego rozliczenia jest zalecana dla wszystkich importerów i spedytorów, którzy regularnie muszą płacić podatki od towarów zbywalnych.

Zalety scentralizowanej procedury rozliczeniowej dla posiadacza rachunku

  • Odprawa celna bez płatności gotówkowej podatków
  • Skrócenie czasu oczekiwania w urzędach celnych. Przesyłki są dopuszczane do wywozu po zaakceptowaniu odpowiedniej propozycji odprawy celnej i po przeprowadzeniu rewizji towarów.
  • Termin płatności podatku VAT: 60 dni

Warunki przystąpienia

Wystarczy pobrać i wypełnić deklarację przystąpienia z tego linku i wysłać ją do Sekcji Finansów i Księgowości Dyrekcji Generalnej Ceł (DGD). Jeśli zdecydujesz się na autoryzację debetową (LSV), wypełnij środkową część autoryzacji debetowej i wyślij ją do swojego banku. Bank wypełnia dolną część i przekazuje kupon do DGD, Sekcji Finansów i Rachunków.

Należy również przedstawić gwarancję w jednej z trzech następujących form:

  • Gwarancja ogólna wystawiona na załączonym oficjalnym formularzu (22.10) przez instytucje bankowe mające siedzibę w Szwajcarii i nadzorowane przez Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego FINMA, resp. przez zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Szwajcarii, które znajdują się na liście prywatnych zakładów ubezpieczeń objętych nadzorem. Poręczenie to musi być przesłane bezpośrednio z instytucji poręczającej do Generalnej Dyrekcji Ceł, Sekcji Finansów i Księgowości.
  • Za przyjęcie gwarancji, administracja celna pobiera opłatę.
  • Depozyt szwajcarskich papierów wartościowych (= obligacji lub obligacji pieniężnych, na okaziciela) złożonych na rzecz administracji celnej w ramach zablokowanego depozytu podlegającego opodatkowaniu, w urzędzie lub oddziale Narodowego Banku Szwajcarii. W przypadku wyboru tego rodzaju gwarancji należy najpierw skontaktować się z Sekcją Finansowo-Księgową DGD, która podejmie decyzję o przyjęciu zabezpieczeń.
  • Wpłata gotówkowa (nieoprocentowana): wpłata na konto pocztowe Generalnej Dyrekcji Ceł, nr. 30-704-6 lub konto 1530.00236, IBAN CH81 0011 0001 5305 0023 6, BIC SNBZCHZZ30A w Swiss National Bank lub czekiem bankowym na rzecz Generalnej Dyrekcji Ceł, Sekcja Finansów i Księgowości.


Konto zostanie otwarte dopiero po otrzymaniu przez Dział Finansowo-Księgowy DGD deklaracji członkowskiej, gwarancji i ewentualnie upoważnienia do obciążenia LSV.

Jak należy obliczyć kwotę gwarancyjną?

Kwota gwarancji jest obliczana w następujący sposób:

Opłaty celne

50% średnia z dwóch tygodni opłat

Podatek od wartości dodanej (VAT)

  • pod warunkiem, że podlegają Państwo obowiązkowi odprowadzania podatku VAT do Federalnego Urzędu Skarbowego (art. 21 i nast. ustawy o podatku VAT). Kwota gwarancji musi być zasadniczo ustalona – o ile spełnione są warunki niniejszej instrukcji – na poziomie 20 procent opłat VAT zgromadzonych w ciągu 60 dni;
  • o ile słuszna sztuka. 78 cpv.2 LIVA nie jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT, gwarancja wzrasta do 100 procent skumulowanych opłat VAT w ciągu 60 dni.


Jeżeli oprócz odprawy ostatecznej przewidziana jest również odprawa pośrednia z kwotą gwarantowaną (karty etapowe, formularze gwarancyjne, odprawa tymczasowa), część gwarancji musi być zarezerwowana na pokrycie kwot gwarantowanych. Odpowiednia kwota musi zostać wskazana w deklaracji przystąpienia. Suma powyższych trzech elementów stanowi kwotę gwarancji, która ma być udzielona oraz należy zaokrąglić w górę do następnego wyższego CHF 1,000. Minimalna kwota gwarancji wynosi 1 000 CHF.

Od jakiego momentu można korzystać z konta?

Sekcja Finansowo-Księgowa DGD przydzieli Państwu numer rachunku, jak tylko będzie w posiadaniu deklaracji przystąpienia, jak również – w zależności od wybranej metody płatności – upoważnienia do obciążenia rachunku oraz gwarancji. O tym numerze zostaną Państwo, urząd płatniczy i urzędy celne powiadomione pisemnie. Odprawa celna może być dokonana na nowym rachunku od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Gdzie należy wskazać numer konta?

W trosce o sprawny przebieg procedury ważne jest, abyś w zgłoszeniach celnych, w dokumentach dotyczących transakcji płatniczych oraz w korespondencji z administracją celną podawał przydzielony Ci numer konta. Należy również poinformować o tym firmę wysyłkową.

W jakich urzędach celnych można dokonać odprawy celnej?

Odprawę celną można przeprowadzić we wszystkich szwajcarskich urzędach celnych, z ograniczeniem do ich kompetencji w zakresie odpraw celnych.

Wyjątek: urzędy celno-pocztowe nie mogą dokonywać odpraw celnych z wykorzystaniem rachunków PCD.

Kto może dysponować Twoim kontem?

Posiadacz rachunku może upoważnić osoby trzecie (np. firmy spedycyjne lub zagranicznych dostawców) do dokonywania odpraw celnych za pośrednictwem jego rachunku. Upoważnienie musi być wydane w formie pisemnej. Należy również określić, czy jest to upoważnienie jednorazowe, czy też stałe, ważne do odwołania. Urzędy celne sporadycznie sprawdzają, czy zezwolenie zostało rzeczywiście udzielone.

W Państwa interesie jest, aby niewłaściwe wykorzystanie numeru konta zostało niezwłocznie zgłoszone do Sekcji Finansowo-Księgowej DGD.

Jakich zapisów nie można dokonać za pośrednictwem tego konta?

Za pośrednictwem tego konta nie można rezerwować tylko automatycznie rozliczanych przesyłek pocztowych.

Co się stanie, jeśli warunki deklaracji przystąpienia nie będą przestrzegane?

W przypadku niedotrzymania terminu płatności lub przekroczenia sumy gwarancyjnej, posiadacz rachunku jest upominany w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. W przypadku recydywy konto może zostać zablokowane czasowo lub na czas nieokreślony. Za opóźnione płatności naliczane są odsetki. Ponadto nie można już przyznać terminu płatności podatku VAT. Jako środek skrajny, decyduje się na likwidację konta.

Jak należy postępować w przypadku rozbieżności i nieprawidłowości?

W przypadku rozbieżności, nieprawidłowości, braku dokumentów itp. prosimy o stosowanie się wyłącznie do poniższych wytycznych. Pozwala to uniknąć niedogodności zarówno dla Państwa, jak i dla naszych służb.

Z przyczyn technicznych o brakujące listy podatkowe i zaświadczenia (cło/VAT) można wystąpić jedynie w centrum przetwarzania. Nazwa właściwego ośrodka leczniczego znajduje się na naszych fakturach. Błędy w wykazie podatkowym i zaświadczeniach mogą być poprawiane tylko przez urząd celny, który je wydał. Jeśli sam nie dokonałeś odprawy celnej, prześlij w tym celu oryginalne dokumenty do swojego zgłaszającego/spedytora. Ten ostatni domaga się jego sprostowania w danym urzędzie celnym. Również w przypadku pytań dotyczących płci i podstawy obliczeń należy najpierw skontaktować się ze zgłaszającym/nadawcą. W przypadku braku faktur z Generalnej Dyrekcji Celnej (DGD) lub stwierdzenia rozbieżności i nieprawidłowości w transakcjach płatniczych należy skontaktować się z Sekcją Finansowo-Księgową (FICO) DGD. Numer telefonu i faksu znajduje się na fakturach. Należy również pamiętać, że wystawiane są dwie osobne faktury na cło i VAT.
Przelewy na inne konta, np. w przypadku użycia niewłaściwego numeru konta, mogą być dokonywane wyłącznie przez urząd celny wydający decyzję (centrum przetwarzania) za okazaniem oryginalnych dokumentów (rachunek podatkowy, zaświadczenia). Jeśli nie dokonałeś samodzielnie odprawy celnej, prześlij w tym celu oryginalne dokumenty do swojego zgłaszającego/spedytora. Ten ostatni domaga się sprostowania w urzędzie celnym.
Wszelkie salda na Państwa korzyść powstałe w urzędach celnych są zapisywane na Państwa koncie i kompensowane z kolejnymi obciążeniami tego samego rodzaju. Oznacza to, że kredyty celne są kompensowane tylko z kredytami celnymi, a kredyty VAT z kredytami VAT. Dlatego prosimy nigdy nie potrącać z własnej inicjatywy środków z zaległych faktur. Niezależnie od tej kolejności, majątek o określonym znaczeniu może być przez Ciebie zgłoszony w sekcji FICO w DGD.
Jeśli stwierdzisz, że konto PCD jest nadużywane przez nieuprawnione osoby trzecie do odpraw celnych, zgłoś to niezwłocznie do sekcji FICO w DGD.
Na Państwa życzenie wpisy dotyczące dostawców i faktur lub referencje mogą być dokonywane przez zgłaszających i spedytorów na dokumentach celnych. Należy zatem zwrócić się o dalsze informacje bezpośrednio do zgłaszających i wyznaczonych przez Państwa spedytorów. Administracja celna nie jest w stanie podać żadnego wyjaśnienia w tej sprawie. Zalecamy poinformowanie zainteresowanych o tym fakcie.

Skills

Posted on

3 czerwca 2016