CO DAJE INCOTERMS?

Każdy skodyfikowany skrót w Incoterms jasno określa, kto powinien ponosić koszty i odpowiedzialność za poszczególne części transportu i cła…

CO TO JEST KARNET ATA?

KARNET ATA I PRZYWÓZ CZASOWY Jeżeli towary mają być przeznaczone do czasowego użycia za granicą z oczekiwaniem przyszłego ponownego wprowadzenia na terytorium kraju, można dokonać wywozu czasowego (DDAT). Główne towary, do których stosuje się ten system to: sprzęt...

CO TO JEST T1?

T1 (NCTS) jest komputerowym dokumentem wystawionym przez jeden urząd celny (urząd wyjścia) i przeznaczonym dla innego urzędu celnego (urzędu przeznaczenia). T1 otrzymuje numer zwany MRN (Movement Reference Number), który jest niepowtarzalny w całej Unii Europejskiej i...

CO TO JEST PODATEK AKCYZOWY?

Podatki akcyzowe to podatki od produkcji niektórych wyrobów konsumpcyjnych nakładane przez każde państwo członkowskie na swoim terytorium autonomicznie i według różnych kryteriów. Najbardziej powszechne są te stosowane do alkoholu i wszystkich jego produktów (wino,...

CO TO JEST PRZYWÓZ BEZCŁOWY?

Import bezcłowy ma miejsce, gdy towary są przywożone bez uiszczania opłat celnych. Zwolnienie” z opłat celnych może wynikać ze specjalnych przepisów, np. regulujących przywóz towarów przeznaczonych do: – placówki dyplomatyczne; – urzędy państwowe;...

CO OZNACZA COV?

Podatek motywacyjny od lotnych związków organicznych (VOC) Lotne związki organiczne (VOC) są stosowane jako rozpuszczalniki w wielu sektorach i są zawarte w różnych produktach, takich jak farby, lakiery i niektóre detergenty. Emitowane do powietrza substancje te...

CO ZNACZY KĄKOL?

Wszystkie towary handlowe, jak również towary prywatne, które nie są przewożone w bagażu osobistym lub w prywatnym pojeździe mechanicznym, muszą być zgłoszone zgodnie z taryfą celną w momencie importu i eksportu. Jak większość taryf celnych na świecie, taryfa...

CO TO JEST OBOWIĄZEK?

l Cło jest podatkiem nakładanym przez służby celne na przywóz towarów z krajów spoza WE, a jego uiszczenie umożliwia swobodny obrót tymi produktami na terytorium Unii Europejskiej. Operacja ta nosi nazwę „Dopuszczenie do swobodnego obrotu” (to samo dotyczy...

CO TO JEST PUNKT BEZCŁOWY?

Towary, których końcowe przeznaczenie jest niepewne, towary podlegające wysokim opłatom celnym oraz towary kontyngentowe mogą być składowane czasowo bez odprawy celnej lub opodatkowania. Do tego celu można wykorzystać wolny punkt.Wolny punkt celny jest prowadzony...

KTO MUSI ZADBAĆ O UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK?

KTO MUSI ZADBAĆ O UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK? Spedytor ubezpiecza transport tylko na wyraźne pisemne życzenie zleceniodawcy. Jego funkcja ogranicza się do pozyskania odpowiedniego ubezpieczenia transportowego. Jeżeli zlecenie ogólnie nakazuje zawarcie...

CO TO JEST CITES?

CITES to skrót od Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) podpisanej w Waszyngtonie w 1975 roku – stąd bardziej powszechny sposób określania jej jako Konwencji Waszyngtońskiej – i reguluje...

CO TO JEST VAT?

VAT oznacza podatek od wartości dodanej. Jest to podatek, który pobierany jest od towarów, produktów naturalnych i surowców dopuszczonych do spożycia w danym państwie członkowskim UE. VAT jest pobierany w państwie członkowskim, w którym towary mają być dopuszczone do...

CO OZNACZA POJĘCIE INTRASTAT?

System kontroli Intrastat został opracowany, ponieważ stawki VAT stosowane w poszczególnych państwach członkowskich są różne i nie jest możliwe zastosowanie tego samego mechanizmu VAT do towarów w swobodnym obrocie wymienianych między państwami członkowskimi UE. Na...

CO TO ZNACZY ADR?

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR to Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Wraz z dyrektywami ADR uchwalono ogólnoeuropejskie przepisy regulujące transport...

CZY MANDAT EUR1 JEST POTRZEBNY?

W odniesieniu do wystawiania świadectwa przewozowego „EUR 1” dla towarów, jeżeli pozwalają na to warunki, konieczne jest, aby przedsiębiorca celny posiadał specjalne upoważnienie od przedsiębiorstwa eksportującego do wystawienia i podpisania we własnym...

CO TO JEST TRANZYT?

Tranzyt jest operacją celną zabezpieczoną poprzez uprzednie złożenie poręczenia majątkowego pokrywającego należności celne. Gdy przesyłka objęta kontrolą celną musi być przemieszczana z jednego miejsca do drugiego w Unii Europejskiej, towarzyszy jej dokument T1...

CZYM JEST WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY?

Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) reguluje wszystkie aspekty operacji celnych mających miejsce w Unii Europejskiej i wymienia ogólne zasady, na których opiera się wspólnotowe prawo celne. Szczegóły operacyjne są natomiast opisane w przepisach wykonawczych do DAC. Przed...

CO OZNACZA EORI?

EORI – Rejestracja i Identyfikacja Wykonawców Jest to europejski jednolity system numeracji celnej służący do rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych. Numer identyfikacyjny składa się ze skrótu kraju i danych w kolejności alfanumerycznej (przykład...

JAKIE SĄ WARUNKI EMISJI EUR1?

Przede wszystkim podkreśla się, że przepisy celne dopuszczają ważność deklaracji pochodzenia na fakturze (jeśli towar został wyprodukowany we Wspólnocie Europejskiej z zachowaniem PREFERENCJI) do wartości 6000,00 EUR (10000,00 CHF), pod warunkiem, że deklaracja ta...

ZGŁOSZENIE FAKTURY

Większość umów przewiduje, że certyfikat EUR 1 może być zastąpiony deklaracją na fakturze w następujących przypadkach: dla przesyłek o wartości poniżej 6.000 EUR lub bez limitów wartości dla eksporterów specjalnie upoważnionych przez Dyrekcję Regionalną Agencji Celnej...

CO TO ZNACZY AEO?

Status AEO (Authorised Economic Operator) jest przyznawany po przeprowadzeniu przez Agencję Celną specjalnej oceny, która potwierdza przestrzeganie obowiązków celnych, kryteriów systemu księgowego i wypłacalności finansowej. Wykonawca nie jest zobowiązany do zostania...

Opłaty motywacyjne za VOC

Na przejściu granicznym niektóre towary mogą podlegać jednemu lub kilku z następujących podatków:
Podatek od lotnych związków organicznych (V.O.C.);
Podatek od paliw od emisji CO2
dla których muszą być przestrzegane odpowiednie wymagania. W tym artykule skupimy się na lotnych związkach organicznych.

NIEKTÓRE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PUŁAPU PODATKU VAT I DEKLARACJI INTENCJI

Każdy zakończony eksport (patrz ECS) tworzy kredyt VAT od eksportera na rzecz państwa. Na koniec dnia skutkowałoby to fizyczną wypłatą pieniędzy przez administrację państwową na rzecz wierzyciela VAT. Aby tego uniknąć, państwo włoskie ustanowiło instrument w postaci...

JAKIE SĄ RÓŻNE WZORY DOKUMENTÓW CELNYCH UE?

Dla każdego rodzaju zgłoszenia celnego w Unii Europejskiej stosuje się jeden formularz zwany SAD (Single Administrative Document). Jest on drukowany na papierze chemicznym i składa się z kilku arkuszy, które wypełnia się w zależności od rodzaju przeprowadzanej...

KIEDY TOWARY NALEŻY UZNAĆ ZA HANDLOWE?

Opodatkowanie towarów zbywalnych w celu ich ostatecznego przywozu Towary rynkowe to towary przeznaczone do odsprzedaży lub wykorzystania w celach handlowych, w tym w przedsiębiorstwie podróżnego. Towary przeznaczone do ostatecznego przywozu na szwajcarski obszar celny...

CZYM SĄ DOBRA UZURPACYJNE?

Towary określa się jako pirackie, gdy zostały uzyskane przy użyciu oryginalnych komponentów, nazw i etykiet dostarczonych lub zatwierdzonych przez właściciela, ale są produkowane i wprowadzane do obrotu bez jego zgody. Urząd celny jest jednym z organów...

CO TO JEST DEKLARACJA WASZYNGTOŃSKA?

W przypadku, gdy wysyłany gatunek lub towar nie znajduje się na listach Konwencji, możliwe jest złożenie deklaracji samocertyfikacyjnej, zwanej potocznie deklaracją waszyngtońską.

CO OZNACZA PRZESTRZEŃ CELNA?

Przestrzenie celne to obszary przeznaczone do prowadzenia operacji celnych i z definicji są to obszary będące własnością służb celnych (biura, magazyny i miejsca do parkowania pojazdów). Towary, które zostały wprowadzone na obszar celny, znajdują się pod bezpośrednią...

CO TO JEST REINTRODUKCJA BEZPŁATNA?

Jeżeli wcześniej wywiezione towary miałyby zostać ponownie przywiezione na to samo terytorium, na którym się znajdują, straciwszy po wywozie status towarów w swobodnym obrocie w UE, podlegałyby zapłacie należności celnych. Jednym ze sposobów uniknięcia wydatkowania...

JAK ZDOBYĆ WŁASNE KONTO CELNE?

  Procedura scentralizowanego rozliczenia jest zalecana dla wszystkich importerów i spedytorów, którzy regularnie muszą płacić podatki od towarów zbywalnych. Zalety scentralizowanej procedury rozliczeniowej dla posiadacza rachunku Odprawa celna bez płatności...