CO TO JEST PODATEK AKCYZOWY?

, ,

Podatki akcyzowe to podatki od produkcji niektórych wyrobów konsumpcyjnych nakładane przez każde państwo członkowskie na swoim terytorium autonomicznie i według różnych kryteriów. Najbardziej powszechne są te stosowane do alkoholu i wszystkich jego produktów (wino, piwo, wyroby spirytusowe itp.) lub do ropy naftowej i wszystkich jej pochodnych do produkcji energii (benzyna, olej napędowy, metan, butan, nafta itp.) lub do tytoniu i wszystkich jego pochodnych.

Podatki akcyzowe mają zastosowanie zarówno do surowców/produktów z UE, jak i tych importowanych z krajów spoza UE; nie są one cłami, ale gdy dotyczą towarów importowanych, są uznawane za opłaty celne, a zatem są pobierane w momencie dokonywania transakcji celnej.

Od kilku lat akcyza stosowana w handlu napojami alkoholowymi na terenie UE jest regulowana (np. we Włoszech obowiązuje Testo Unico sulle Accise transponujący przepisy unijne). W szczególności przepisy wymagają, aby do wszystkich wyrobów alkoholowych dołączony był dokument zwany DAA (Akcyzowy Dokument Towarzyszący).

Zgodnie z przepisami, akcyza nie jest pobierana od towarów opuszczających terytorium państwa, a na dowód opuszczenia terytorium państwa wydawany jest dokument o nazwie DAA (Documento Accompagnamento Accise), który towarzyszy towarom. Gdy dokument ten dotrze wraz z towarami do miejsca przeznaczenia, przejmuje go urząd odpowiedzialny za kontrolę, który odsyła kopię do urzędu wyjścia jako dowód, że towary opuściły kraj pochodzenia.

Jeżeli podatek akcyzowy został już zapłacony w kraju wyjścia, wystawia się DAS w celu poinformowania władz kraju przeznaczenia, że towary mogą podlegać opodatkowaniu.

Wyroby akcyzowe mogą być przechowywane tylko w specjalnych składach zwanych magazynami akcyzowymi i tylko posiadacz takiego składu może wydać i otrzymać dokument AAD.

Skills

Posted on

3 czerwca 2020