CO TO JEST KARNET ATA?

KARNET ATA I PRZYWÓZ CZASOWY Jeżeli towary mają być przeznaczone do czasowego użycia za granicą z oczekiwaniem przyszłego ponownego wprowadzenia na terytorium kraju, można dokonać wywozu czasowego (DDAT). Główne towary, do których stosuje się ten system to: sprzęt...

CO TO JEST T1?

T1 (NCTS) jest komputerowym dokumentem wystawionym przez jeden urząd celny (urząd wyjścia) i przeznaczonym dla innego urzędu celnego (urzędu przeznaczenia). T1 otrzymuje numer zwany MRN (Movement Reference Number), który jest niepowtarzalny w całej Unii Europejskiej i...

CO TO JEST PODATEK AKCYZOWY?

Podatki akcyzowe to podatki od produkcji niektórych wyrobów konsumpcyjnych nakładane przez każde państwo członkowskie na swoim terytorium autonomicznie i według różnych kryteriów. Najbardziej powszechne są te stosowane do alkoholu i wszystkich jego produktów (wino,...

CO TO JEST PRZYWÓZ BEZCŁOWY?

Import bezcłowy ma miejsce, gdy towary są przywożone bez uiszczania opłat celnych. Zwolnienie” z opłat celnych może wynikać ze specjalnych przepisów, np. regulujących przywóz towarów przeznaczonych do: – placówki dyplomatyczne; – urzędy państwowe;...

CO TO JEST OBOWIĄZEK?

l Cło jest podatkiem nakładanym przez służby celne na przywóz towarów z krajów spoza WE, a jego uiszczenie umożliwia swobodny obrót tymi produktami na terytorium Unii Europejskiej. Operacja ta nosi nazwę „Dopuszczenie do swobodnego obrotu” (to samo dotyczy...

CO TO JEST PUNKT BEZCŁOWY?

Towary, których końcowe przeznaczenie jest niepewne, towary podlegające wysokim opłatom celnym oraz towary kontyngentowe mogą być składowane czasowo bez odprawy celnej lub opodatkowania. Do tego celu można wykorzystać wolny punkt.Wolny punkt celny jest prowadzony...

CZY MANDAT EUR1 JEST POTRZEBNY?

W odniesieniu do wystawiania świadectwa przewozowego „EUR 1” dla towarów, jeżeli pozwalają na to warunki, konieczne jest, aby przedsiębiorca celny posiadał specjalne upoważnienie od przedsiębiorstwa eksportującego do wystawienia i podpisania we własnym...

CO TO JEST TRANZYT?

Tranzyt jest operacją celną zabezpieczoną poprzez uprzednie złożenie poręczenia majątkowego pokrywającego należności celne. Gdy przesyłka objęta kontrolą celną musi być przemieszczana z jednego miejsca do drugiego w Unii Europejskiej, towarzyszy jej dokument T1...

JAKIE SĄ WARUNKI EMISJI EUR1?

Przede wszystkim podkreśla się, że przepisy celne dopuszczają ważność deklaracji pochodzenia na fakturze (jeśli towar został wyprodukowany we Wspólnocie Europejskiej z zachowaniem PREFERENCJI) do wartości 6000,00 EUR (10000,00 CHF), pod warunkiem, że deklaracja ta...

NIEKTÓRE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PUŁAPU PODATKU VAT I DEKLARACJI INTENCJI

Każdy zakończony eksport (patrz ECS) tworzy kredyt VAT od eksportera na rzecz państwa. Na koniec dnia skutkowałoby to fizyczną wypłatą pieniędzy przez administrację państwową na rzecz wierzyciela VAT. Aby tego uniknąć, państwo włoskie ustanowiło instrument w postaci...

JAKIE SĄ RÓŻNE WZORY DOKUMENTÓW CELNYCH UE?

Dla każdego rodzaju zgłoszenia celnego w Unii Europejskiej stosuje się jeden formularz zwany SAD (Single Administrative Document). Jest on drukowany na papierze chemicznym i składa się z kilku arkuszy, które wypełnia się w zależności od rodzaju przeprowadzanej...

CO TO JEST DEKLARACJA WASZYNGTOŃSKA?

W przypadku, gdy wysyłany gatunek lub towar nie znajduje się na listach Konwencji, możliwe jest złożenie deklaracji samocertyfikacyjnej, zwanej potocznie deklaracją waszyngtońską.

CO OZNACZA PRZESTRZEŃ CELNA?

Przestrzenie celne to obszary przeznaczone do prowadzenia operacji celnych i z definicji są to obszary będące własnością służb celnych (biura, magazyny i miejsca do parkowania pojazdów). Towary, które zostały wprowadzone na obszar celny, znajdują się pod bezpośrednią...

CO TO JEST REINTRODUKCJA BEZPŁATNA?

Jeżeli wcześniej wywiezione towary miałyby zostać ponownie przywiezione na to samo terytorium, na którym się znajdują, straciwszy po wywozie status towarów w swobodnym obrocie w UE, podlegałyby zapłacie należności celnych. Jednym ze sposobów uniknięcia wydatkowania...

PAN-EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI CUMULUS

Kumulacja paneurośródziemnomorska stanowi system wolnego handlu między krajami europejskimi i śródziemnomorskimi. Poszczególne umowy o wolnym handlu pomiędzy zaangażowanymi państwami i terytoriami są powiązane w taki sposób, że produkty przemysłowe pochodzące z...

ODPRAWA CELNA W UE CZY IMPORT KONWENCJONALNY?

JAKIE ZALETY I WADY MA ODPRAWA CELNA W UE W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYM PRZYWOZEM DO UE? Zalety: Jeżeli przedsiębiorstwo z UE importuje towary z kraju trzeciego (np. ze Szwajcarii) w sposób konwencjonalny i zgłasza te towary do „swobodnego obrotu” w UE,...

CO TO JEST ZAJĘCIE TOWARÓW?

Zajęcie lub konfiskata towarów jest środkiem stosowanym przez organ sądowy, za pomocą którego towary zostają odsunięte od dyspozycji właściciela w celu umożliwienia dalszego dochodzenia i zapobieżenia ich bezprawnemu wykorzystaniu. Jeżeli przyczyną zajęcia jest...

CZY WYPIS Z PIECZĄTKI WŁOSKIEJ JEST WIĄŻĄCY?

W tym krótkim ustępie chcielibyśmy jedynie zwrócić uwagę na obecną praktykę celną dotyczącą umieszczania „telematycznej wizy wyjazdowej”: obecnie służby celne, gdy towary eksportowe przekraczają granice państwa należącego do EWG, umieszczają...

CO TO JEST „WIZYTA W TOWARACH”?

Rewizja towarów to kontrola fizyczna, w ramach której funkcjonariusze celni sprawdzają zgodność towarów znajdujących się w przesyłce z dokumentami towarzyszącymi oraz ze zgłoszeniem celnym złożonym w urzędzie celnym. Decyzja o przeprowadzeniu standardowej kontroli...

CO TO JEST CERTYFIKAT EUR 1?

EUR 1 jest świadectwem wydawanym przy wywozie w celu poświadczenia, że towary opisane w formularzu są pochodzenia i produkcji wspólnotowej (określane jako „pochodzenie preferencyjne”) i jest wydawane przez Urząd Celny na pisemny wniosek eksportera. Wniosek...

JAKIE SĄ RÓŻNE PROCEDURY ODPRAWY CELNEJ W UE?

Istnieją zasadniczo dwie procedury odprawy celnej, które dotyczą zarówno importu, jak i eksportu: – Standardowa procedura oceny (zwana również procedurą „in-line”, z towarami w pomieszczeniach celnych) przebiega w następujący sposób: przybycie...

REPREZENTACJA WE WŁOSKICH ZWYCZAJACH, Z JAKIEGO POWODU?

Regulują ją art. 40 i następne TULD nr. 43/1973 oraz późniejsze przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego art. 5 i nast. Reg. EWG 2913 z 1992 r. Czynności i/lub operacje w Urzędzie Celnym mogą być wykonywane osobiście oraz przez bezpośredniego lub pośredniego...

GDY CHODZI O NISZCZENIE TOWARÓW POD KONTROLĄ CELNĄ?

Gdy nie jest możliwa odprawa celna lub zwrot towaru do nadawcy, można wystąpić o jego zniszczenie pod kontrolą celną: polega to na znalezieniu najodpowiedniejszego sposobu uczynienia danego towaru całkowicie nieprzydatnym i bezwartościowym. Na zniszczenie zezwala...

CO TO JEST T2L?

Jest to dokument potwierdzający swobodny przepływ towarów na terenie Unii Europejskiej, stosowany podczas podróży na terytoria państw członkowskich UE, które nie są częścią kontynentalnego terytorium Unii Europejskiej. Te terytoria to Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania),...

CO TO JEST FORMULARZ A?

FORM A to świadectwo pochodzenia stosowane w handlu między Unią Europejską a krajami rozwijającymi się (DC), które są wymienione na specjalnych listach. Za pomocą FORMULARZA A kraj rozwijający się poświadcza, że towary są jego własnego pochodzenia i produkcji w celu...

CO TO JEST T2?

T2 (NCTS) jest komputerowym dokumentem wystawionym przez jeden urząd celny (urząd wyjścia) i przeznaczonym dla innego urzędu celnego (urzędu przeznaczenia). T2 otrzymuje numer zwany MRN, który jest niepowtarzalny w całej Unii Europejskiej i rozpoznawalny na całym jej...

CO TO JEST ATR?

ATR jest świadectwem przewidzianym w umowie UE-Turcja i wydawanym w celu poświadczenia, że towary opisane w formularzu znajdują się w wolnym obrocie, dzięki czemu można odstąpić od płacenia cła. Zwolnienie ma zastosowanie do przesyłek z UE do Turcji i w przeciwnym...

PRAWO PODATKOWE

JAKIE KONSEKWENCJE W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO DLA PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNIKAJĄ Z ODPRAWY CELNEJ W UE? Postaramy się wyjaśnić konsekwencje prawnopodatkowe odprawy celnej w UE na podstawie poniższego przykładu. Przykład: Szwajcarski dostawca A jest...

JAKIE JEST UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTACJI POŚREDNIEJ?

W odniesieniu do „przedstawicielstwa pośredniego” konieczne jest, aby agent celny został upoważniony przez przedsiębiorstwo eksportujące do dokonywania formalności celnych we własnym imieniu, ale na rzecz zobowiązanego podmiotu gospodarczego....

CO TO JEST CERTYFIKAT EUR 2?

Formularz EUR 2 jest wystawiany bezpośrednio przez eksportera bez konieczności uzyskania zgody urzędu celnego i ma na celu udokumentowanie statusu pochodzenia towarów. Obecnie jest on stosowany, w granicach przewidzianych kwot, jedynie w przypadku towarów wysyłanych...