WAT IS HET ATA-CARNET?

ATACARNET EN TIJDELIJKE INVOER Wanneer goederen bestemd zijn voor tijdelijk gebruik in het buitenland met de verwachting dat zij later weer op het nationale grondgebied worden binnengebracht, kan een tijdelijke uitvoer (DDAT) plaatsvinden. De belangrijkste goederen...

WAT IS T1?

Het T1 (NCTS) is een geautomatiseerd document dat door een douane (kantoor van vertrek) wordt afgegeven en bestemd is voor een andere douane (kantoor van bestemming). T1 krijgt een nummer, MRN (Movement Reference Number), dat uniek is in de hele Europese Unie en op...

WAT ZIJN ACCIJNZEN?

Accijnzen zijn belastingen op de vervaardiging van bepaalde consumptieproducten die elke lidstaat autonoom en volgens verschillende criteria op zijn grondgebied heft. De meest voorkomende zijn die voor alcohol en al zijn producten (wijn, bier, sterke drank, enz.) of...

WAT IS BELASTINGVRIJE INVOER?

Van rechtenvrije invoer is sprake wanneer goederen zonder betaling van douanerechten worden ingevoerd. De “vrijstelling” van douanerechten kan voortvloeien uit bijzondere voorschriften zoals die welke de invoer van goederen bestemd voor: –...

WAT IS DE PLICHT?

Douanerechten zijn een belasting die de douane heft op de invoer van goederen van buiten de EU; door de betaling van deze rechten kunnen deze goederen vrij circuleren binnen de EU. Deze operatie wordt “in het vrije verkeer brengen” genoemd (hetzelfde geldt...

WAT IS EEN DOUANEVRIJ PUNT?

Goederen waarvan het eindgebruik onzeker is, goederen waarop hoge rechten van toepassing zijn en contingentgoederen kunnen tijdelijk worden opgeslagen zonder inklaring of belastingheffing. Hiervoor kan een vrij punt worden gebruikt.De vrije douaneplaats wordt beheerd...

IS HET EUR1-MANDAAT NOODZAKELIJK?

Met betrekking tot de afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer “EUR 1” dient de douane-exploitant, indien de omstandigheden dit toelaten, te beschikken over een speciaal mandaat van de exporterende onderneming voor de afgifte en ondertekening in...

WAT IS EEN DOORREIS?

Douanevervoer is een douanetransactie waarvoor vooraf een zekerheid is gesteld ter dekking van de douanerechten. Wanneer een zending onder douanecontrole van de ene naar de andere plaats in de Europese Unie moet worden overgebracht, gaat zij vergezeld van een document...

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN EUR1?

Allereerst wordt erop gewezen dat de douanevoorschriften toestaan dat de verklaring van oorsprong op de factuur (indien de goederen in de Europese Gemeenschap met VOORRANG zijn geproduceerd) geldig is tot een waarde van EUR 6000,00 (CHF 10000,00), mits deze verklaring...

WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE MODELLEN EU-DOUANEDOCUMENTEN?

Voor elk type douaneaangifte in de Europese Unie wordt één enkel formulier gebruikt, het enig document (ED), dat wordt gedrukt op chemisch papier en bestaat uit verschillende bladen die worden ingevuld naargelang van het soort douaneverrichting dat moet worden...

WAT IS DE WASHINGTON-VERKLARING?

Wanneer de soorten of goederen die worden verzonden niet op de lijsten van de Overeenkomst staan, is het mogelijk een zelfcertificeringsverklaring, gewoonlijk de Verklaring van Washington genoemd, af te geven.

WAT WORDT BEDOELD MET DOUANERUIMTES?

Douaneruimten zijn de ruimten die bestemd zijn voor douanewerkzaamheden en zijn per definitie de ruimten die eigendom zijn van de douane (kantoren, entrepots en ruimten voor het parkeren van voertuigen). Goederen die het douanegebied worden binnengebracht vallen onder...

WAT IS GRATIS HERINTRODUCTIE?

Indien eerder uitgevoerde goederen opnieuw op hetzelfde grondgebied zouden worden ingevoerd, omdat zij na uitvoer hun status van goederen in het vrije verkeer in de EU hebben verloren, zouden daarover douanerechten moeten worden betaald. Een van de manieren om...

PAN-EURO-MEDITERRANE CUMULUS

Pan-Euro-mediterrane cumulatie staat voor een vrijhandelssysteem tussen Europese en mediterrane landen. De afzonderlijke vrijhandelsovereenkomsten tussen de betrokken staten en gebieden zijn zodanig met elkaar verbonden dat industrieproducten van oorsprong uit een...

EU-DOUANE-INKLARING OF CONVENTIONELE INVOER?

WELKE VOOR- EN NADELEN BIEDT EU-DOUANEAFHANDELING IN VERGELIJKING MET CONVENTIONELE INVOER IN DE EU? Voordelen: Indien een EU-bedrijf goederen uit een derde land (bijvoorbeeld Zwitserland) op conventionele wijze invoert en deze goederen aangeeft voor “vrij...

WAT IS BESLAGLEGGING OP GOEDEREN?

Inbeslagneming of verbeurdverklaring van goederen is een maatregel van de rechterlijke macht waarbij de goederen aan de eigenaar worden onttrokken om nader onderzoek mogelijk te maken en onrechtmatig gebruik ervan te voorkomen. Indien de reden voor een inbeslagneming...

IS DE KWIJTING VAN DE ITALIAANSE WET BINDEND?

In deze korte paragraaf willen wij slechts de aandacht vestigen op de huidige douanepraktijk met betrekking tot het aanbrengen van het “telematisch uitreisvisum”: momenteel brengt de douane, wanneer de uitvoergoederen de grenzen van een tot de EEG...

WAT IS EEN “GOEDERENBEZOEK”?

Het goederenonderzoek is een fysieke controle waarbij de douaneambtenaren nagaan of de goederen in een zending overeenstemmen met de begeleidende documenten en met de bij de douane ingediende douaneaangifte. Tot de standaard douanecontrole wordt besloten na de...

WAT IS HET EUR 1 CERTIFICAAT?

Het EUR 1 is een certificaat dat bij uitvoer wordt afgegeven als bewijs dat de in het formulier omschreven goederen van communautaire oorsprong en productie zijn (aangeduid als “preferentiële oorsprong”) en dat door de douane wordt afgegeven op...

WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE INKLARINGSPROCEDURES IN DE EU?

Er zijn in principe twee inklaringsprocedures die zowel bij invoer als bij uitvoer van toepassing zijn: – De standaardbeoordelingsprocedure (ook bekend als de “in-line”-procedure, met de goederen bij de douane) verloopt als volgt: aankomst van de...

VERTEGENWOORDIGING IN DE ITALIAANSE DOUANE, OM WELKE REDEN?

Zij valt onder de artikelen 40 en volgende van het TULD nr. 43/1973 en de daaropvolgende bepalingen van het communautair douanewetboek art. 5 e.v. Reg. EEG 2913 van 1992. Handelingen en/of handelingen op douanegebied kunnen in persoon en door middel van een directe of...

ALS HET GAAT OM DE VERNIETIGING VAN GOEDEREN ONDER DOUANECONTROLE?

Wanneer het niet mogelijk is de goederen in te klaren of aan de afzender terug te geven, kan om vernietiging onder douanetoezicht worden verzocht: dit houdt in dat de meest geschikte manier wordt gevonden om de betrokken goederen volledig onbruikbaar en waardeloos te...

WAT IS T2L?

Het is een document dat het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie certificeert en wordt gebruikt bij reizen naar gebieden van EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het continentale grondgebied van de Europese Unie. Deze gebieden zijn de Canarische...

WAT IS EEN FORMULIER A?

FORM A is een certificaat van oorsprong dat wordt gebruikt in de handel tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden die op speciale lijsten staan. Met FORM A certificeert het ontwikkelingsland dat de goederen van eigen oorsprong en productie zijn om bij invoer in...

WAT IS T2?

De T2 (NCTS) is een geautomatiseerd document dat door een douane (kantoor van vertrek) wordt afgegeven en bestemd is voor een andere douane (kantoor van bestemming). T2 krijgt een nummer, MRN genaamd, dat in de hele Europese Unie uniek is en op het hele grondgebied...

WAT IS ATR?

Het ATR is een certificaat waarin de overeenkomst tussen de EU en Turkije voorziet en dat wordt afgegeven om te bevestigen dat de in het formulier omschreven goederen zich in het vrije verkeer bevinden, zodat kan worden afgezien van de betaling van rechten. De...

BELASTINGWET

WELKE FISCALE GEVOLGEN VOOR DE BEDRIJFSBELASTING VLOEIEN VOORT UIT DE EU-DOUANEAFHANDELING? Aan de hand van het volgende voorbeeld zullen wij proberen de fiscale gevolgen van een EU-douaneafhandeling te verduidelijken. Voorbeeld: De Zwitserse leverancier A is in...

WAT IS HET MANDAAT VOOR INDIRECTE VERTEGENWOORDIGING?

Wat de “indirecte vertegenwoordiging” betreft, is het noodzakelijk dat de douane-expediteur door de exporterende onderneming wordt gemachtigd om in eigen naam, maar voor rekening van de verplichte marktdeelnemer, douaneformaliteiten te vervullen. Dit...

WAT IS HET EUR 2 CERTIFICAAT?

Het EUR 2-formulier wordt rechtstreeks door de exporteur afgegeven zonder dat een douaneaantekening nodig is, en is bedoeld om de oorsprong van de goederen te documenteren. Momenteel wordt het, binnen de grenzen van de vastgestelde bedragen, alleen gebruikt voor...