WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN EUR1?

,

Allereerst wordt erop gewezen dat de douanevoorschriften toestaan dat de verklaring van oorsprong op de factuur (indien de goederen in de Europese Gemeenschap met VOORRANG zijn geproduceerd) geldig is tot een waarde van EUR 6000,00 (CHF 10000,00), mits deze verklaring strikt wordt opgesteld zoals hierin is aangegeven en onderaan de verklaring wordt ondertekend:

DE EXPORTEUR VAN DE GOEDEREN WAAROP DIT DOCUMENT BETREKKING HEEFT, VERKLAART DAT, TENZIJ ANDERS VERMELD, DE GOEDEREN VAN PREFERENTIËLE OORSPRONG ZIJN C.E.

Naam en achternaam

Plaats en datum

Handtekening

(voor- en achternaam) in blokletters

Indien de verklaring onvolledig of onjuist is door louter typefouten of indien een originele handtekening ontbreekt, kan het EUR 1-certificaat worden afgegeven, mits de gecorrigeerde documenten vooraf per fax worden ontvangen.

Indien de factuur enkel de vermelding “MADE IN –” (EEG-land) bevat, moet worden nagegaan of de betrokken goederen het karakter van “preferentiële” oorsprong hebben. Indien dit specifieke kenmerk ontbreekt, kan de douane-exploitant het EUR 1-certificaat niet afgeven.

Skills

, ,

Posted on

3 juni 2018