WAT LEVEREN DE INCOTERMS OP?

Elk gecodificeerd acroniem in de Incoterms definieert duidelijk wie de kosten en verantwoordelijkheden moet dragen voor elk onderdeel van het transport en de douane…

ALS HET GAAT OM HET GROENE KANAAL?

Het Groene Kanaal is het geautomatiseerde douanemechanisme van de EU voor de controle van douaneaangiften. Het werkt op basis van risicoanalyse en selecteert de te controleren zendingen op basis van vooraf bepaalde parameters. Het kan drie resultaten opleveren:...

WAT IS HET ATA-CARNET?

ATACARNET EN TIJDELIJKE INVOER Wanneer goederen bestemd zijn voor tijdelijk gebruik in het buitenland met de verwachting dat zij later weer op het nationale grondgebied worden binnengebracht, kan een tijdelijke uitvoer (DDAT) plaatsvinden. De belangrijkste goederen...

WAT IS T1?

Het T1 (NCTS) is een geautomatiseerd document dat door een douane (kantoor van vertrek) wordt afgegeven en bestemd is voor een andere douane (kantoor van bestemming). T1 krijgt een nummer, MRN (Movement Reference Number), dat uniek is in de hele Europese Unie en op...

WAT ZIJN ACCIJNZEN?

Accijnzen zijn belastingen op de vervaardiging van bepaalde consumptieproducten die elke lidstaat autonoom en volgens verschillende criteria op zijn grondgebied heft. De meest voorkomende zijn die voor alcohol en al zijn producten (wijn, bier, sterke drank, enz.) of...

WAT IS BELASTINGVRIJE INVOER?

Van rechtenvrije invoer is sprake wanneer goederen zonder betaling van douanerechten worden ingevoerd. De “vrijstelling” van douanerechten kan voortvloeien uit bijzondere voorschriften zoals die welke de invoer van goederen bestemd voor: –...

WAT BETEKENT COV?

Stimulerende belasting op vluchtige organische stoffen (VOS) Vluchtige organische stoffen (VOS) worden in vele sectoren als oplosmiddel gebruikt en zitten in diverse producten, zoals in verf, vernis en sommige detergenten. Deze stoffen, die in de lucht worden...

WAT BETEKENT TEER?

Alle verhandelbare goederen en particuliere goederen die niet als persoonlijke bagage of in een particulier motorvoertuig worden vervoerd, moeten bij in- en uitvoer volgens het douanetarief worden aangegeven. Zoals de meeste douanetarieven in de wereld is dat van...

WAT IS DE PLICHT?

Douanerechten zijn een belasting die de douane heft op de invoer van goederen van buiten de EU; door de betaling van deze rechten kunnen deze goederen vrij circuleren binnen de EU. Deze operatie wordt “in het vrije verkeer brengen” genoemd (hetzelfde geldt...

WAT IS EEN DOUANEVRIJ PUNT?

Goederen waarvan het eindgebruik onzeker is, goederen waarop hoge rechten van toepassing zijn en contingentgoederen kunnen tijdelijk worden opgeslagen zonder inklaring of belastingheffing. Hiervoor kan een vrij punt worden gebruikt.De vrije douaneplaats wordt beheerd...

DIE MOET ZORGEN VOOR EEN VERZEKERING TEGEN ALLE RISICO’S?

DIE MOET ZORGEN VOOR EEN VERZEKERING TEGEN ALLE RISICO’S? De expediteur verzekert het vervoer slechts op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever. Haar functie is beperkt tot het afsluiten van een passende transportverzekering. Indien de opdracht...

WAT IS CITES?

CITES staat voor de in 1975 in Washington ondertekende Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) – vandaar de meer gebruikelijke benaming Overeenkomst van Washington – en regelt de handel...

WAT IS BTW?

BTW betekent belasting over de toegevoegde waarde. Dit is een belasting die wordt geheven op goederen, natuurlijke producten en grondstoffen die in een bepaalde EU-lidstaat tot verbruik worden uitgeslagen. De BTW wordt geheven in de lidstaat waar de goederen tot...

WAT WORDT BEDOELD MET INTRASTAT?

Het Intrastat-controlesysteem is opgezet omdat de in de verschillende lidstaten toegepaste BTW-tarieven verschillen en het niet mogelijk is hetzelfde BTW-mechanisme toe te passen op goederen in het vrije verkeer die tussen EU-lidstaten worden uitgewisseld. Voor in...

WAT BETEKENT ADR?

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ADR is de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Met de ADR-richtlijnen werd een Europese regeling voor het...

IS HET EUR1-MANDAAT NOODZAKELIJK?

Met betrekking tot de afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer “EUR 1” dient de douane-exploitant, indien de omstandigheden dit toelaten, te beschikken over een speciaal mandaat van de exporterende onderneming voor de afgifte en ondertekening in...

WAT IS EEN DOORREIS?

Douanevervoer is een douanetransactie waarvoor vooraf een zekerheid is gesteld ter dekking van de douanerechten. Wanneer een zending onder douanecontrole van de ene naar de andere plaats in de Europese Unie moet worden overgebracht, gaat zij vergezeld van een document...

WAT IS HET COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK?

Het communautair douanewetboek (CDW) regelt alle aspecten van het douaneoptreden in de Europese Unie en bevat de algemene beginselen waarop de communautaire douanewetgeving is gebaseerd. De operationele details worden daarentegen beschreven in de handhavingsbepalingen...

WAT BETEKENT EORI?

EORI – Economic Operators Registration and Identification Dit is het Europese uniforme douanenummeringssysteem voor de registratie en identificatie van marktdeelnemers. Het identificatienummer bestaat uit de landenafkorting en gegevens in alfanumerieke volgorde...

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN EUR1?

Allereerst wordt erop gewezen dat de douanevoorschriften toestaan dat de verklaring van oorsprong op de factuur (indien de goederen in de Europese Gemeenschap met VOORRANG zijn geproduceerd) geldig is tot een waarde van EUR 6000,00 (CHF 10000,00), mits deze verklaring...

FACTUURVERKLARING

De meeste overeenkomsten bepalen dat het EUR 1-certificaat in de volgende gevallen kan worden vervangen door een factuurverklaring: voor zendingen van minder dan EUR 6.000, of zonder waardebeperking voor exporteurs die daartoe specifiek zijn gemachtigd door het...

WAT BETEKENT AEO?

De AEO-status (Authorised Economic Operator) wordt toegekend na een speciale beoordeling door de douane, waaruit blijkt dat de douaneverplichtingen, de criteria voor het boekhoudsysteem en de financiële solvabiliteit worden nageleefd. De marktdeelnemer is niet...

VOC-stimuleringsvergoedingen

Bij de grensovergang kunnen bepaalde goederen worden onderworpen aan een of meer van de volgende belastingen:
Belasting op vluchtige organische stoffen (V.O.C.);
CO2-belasting op brandstoffen
waarvoor de desbetreffende voorschriften in acht moeten worden genomen. In dit artikel concentreren wij ons op VOC’s.

WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE MODELLEN EU-DOUANEDOCUMENTEN?

Voor elk type douaneaangifte in de Europese Unie wordt één enkel formulier gebruikt, het enig document (ED), dat wordt gedrukt op chemisch papier en bestaat uit verschillende bladen die worden ingevuld naargelang van het soort douaneverrichting dat moet worden...

WANNEER WORDEN GOEDEREN ALS COMMERCIEEL BESCHOUWD?

Belasting op verhandelbare goederen voor definitieve invoer Verhandelbare goederen zijn goederen die bestemd zijn voor wederverkoop of commercieel gebruik, ook in het bedrijf van de reiziger. Voor definitieve invoer in het Zwitserse douanegebied bestemde goederen...

WAT ZIJN USURPERENDE GOEDEREN?

Goederen worden als illegaal beschouwd wanneer zij zijn verkregen met gebruikmaking van originele onderdelen, namen en etiketten die door de eigenaar zijn geleverd of goedgekeurd, maar zonder diens toestemming zijn geproduceerd en op de markt gebracht. De douane is...

WAT IS DE WASHINGTON-VERKLARING?

Wanneer de soorten of goederen die worden verzonden niet op de lijsten van de Overeenkomst staan, is het mogelijk een zelfcertificeringsverklaring, gewoonlijk de Verklaring van Washington genoemd, af te geven.

WAT WORDT BEDOELD MET DOUANERUIMTES?

Douaneruimten zijn de ruimten die bestemd zijn voor douanewerkzaamheden en zijn per definitie de ruimten die eigendom zijn van de douane (kantoren, entrepots en ruimten voor het parkeren van voertuigen). Goederen die het douanegebied worden binnengebracht vallen onder...

WAT IS GRATIS HERINTRODUCTIE?

Indien eerder uitgevoerde goederen opnieuw op hetzelfde grondgebied zouden worden ingevoerd, omdat zij na uitvoer hun status van goederen in het vrije verkeer in de EU hebben verloren, zouden daarover douanerechten moeten worden betaald. Een van de manieren om...