JAKIE JEST UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTACJI POŚREDNIEJ?

,

W odniesieniu do „przedstawicielstwa pośredniego” konieczne jest, aby agent celny został upoważniony przez przedsiębiorstwo eksportujące do dokonywania formalności celnych we własnym imieniu, ale na rzecz zobowiązanego podmiotu gospodarczego.

Pełnomocnictwo to należy okazać na żądanie urzędów celnych jako dowód upoważnienia do reprezentacji. (Art. 5 k.p.c.; Art. 2 D.D. 27/10/2000, prot. 8703)

Pełnomocnictwo do reprezentacji pośredniej musi być przedstawione na papierze firmowym i dołączone w oryginale do dokumentacji odprawy celnej (lub przekazane faksem do agenta celnego); pełnomocnictwo to jest ważne do odwołania w formie pisemnej.

Dokument można pobrać z poniższego linku:
Release Mandate EUR 1

Skills

Posted on

1 czerwca 2014