CO TO JEST CERTYFIKAT EUR 1?

, , ,

EUR 1 jest świadectwem wydawanym przy wywozie w celu poświadczenia, że towary opisane w formularzu są pochodzenia i produkcji wspólnotowej (określane jako „pochodzenie preferencyjne”) i jest wydawane przez Urząd Celny na pisemny wniosek eksportera. Wniosek o wydanie EUR 1 zakłada, że deklarowane towary spełniają wszystkie wymogi, aby uznać je za towary o preferencyjnym pochodzeniu (w tym zakresie należy zawsze odwoływać się do protokołów pochodzenia z umów zawartych z różnymi krajami lub grupami krajów).

Wniosek o wydanie świadectwa, który eksporter składa w urzędzie celnym wraz z towarami, uważa się za wystarczający do wydania EUR 1. Urząd celny może zażądać dodatkowej dokumentacji pochodzenia lub przeprowadzić kontrolę w przedsiębiorstwie nawet później, czasami na podstawie specjalnego wniosku zagranicznego urzędu celnego.

Jest on stosowany w handlu między Unią Europejską a państwami, które zawarły z nią umowy handlowe (np. Szwajcaria, Egipt, Izrael, Tunezja itp.) i umożliwia zwolnienie z cła eksportu/przywozu między Unią Europejską a tymi państwami i odwrotnie.

Skills

, , , , ,

Posted on

5 czerwca 2014