ODPRAWA CELNA W UE CZY IMPORT KONWENCJONALNY?

,

JAKIE ZALETY I WADY MA ODPRAWA CELNA W UE W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYM PRZYWOZEM DO UE?

Zalety:

Jeżeli przedsiębiorstwo z UE importuje towary z kraju trzeciego (np. ze Szwajcarii) w sposób konwencjonalny i zgłasza te towary do „swobodnego obrotu” w UE, należy zapłacić podatek obrotowy od importu za te towary. W przypadku dużych kwot może to spowodować problemy z płynnością finansową.

Podczas odprawy celnej w UE nie jest pobierany podatek obrotowy od importu. Ponadto, zdaniem spedytorów, należy zmniejszyć podatki od operacji celnych, ponieważ dzięki odprawie celnej w UE unika się kosztownych operacji celnych w kraju przeznaczenia.

W konsekwencji późniejszej zapłaty podatku od zakupów krajowych (w przypadku opodatkowania zakupu wewnątrzwspólnotowego w kraju przeznaczenia) klient ma przewagę płynnościową.


Wady
:

Jeśli firma sprowadza towary z kraju trzeciego (np. ze Szwajcarii) w ramach unijnej odprawy celnej, musi udowodnić zwolnienie podatkowe dostawy wewnątrzunijnej na poziomie księgowym i dokumentacyjnym. Jeśli np. urząd celny ustali, że wskazany numer NIP odbiorcy był nieważny (dowód na poziomie księgowym), urząd celny może wstecznie zażądać podatku obrotowego od importu. Importer (= dostawca) ponosi wówczas ryzyko udowodnienia zwolnienia z podatku. Dotyczy to również dowodu z dokumentu, że towar został przetransportowany z jednego kraju UE (np. Niemiec) do innego kraju UE.

Kolejnym problemem jest to, że często żąda się odprawy celnej w UE, nawet jeśli nie są spełnione niezbędne wymogi prawne. W większości przypadków brakuje przesłanki, że po przywozie następuje dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Jeśli nie są spełnione warunki wstępne do ubiegania się o odprawę celną w UE, przywóz musi odbywać się zgodnie z „normalną” procedurą, w której organy celne nakładają podatki przywozowe.

Przypadki, w których odprawa celna w UE jest niedozwolona (otwarty wykaz):

Przetwarzanie w imieniu stron trzecich

Szwajcarski dostawca A jest zarejestrowany w Niemczech i posiada niemiecki numer identyfikacyjny VAT (USt-IdNr.). Wysyła przedmiot ze Szwajcarii do pracownika kontraktowego B w Austrii, aby go naprawił. Aby zaimportować obiekt w Niemczech.

Nie ma dostawy wewnątrzwspólnotowej po przywozie. Dostawa zakłada przyznanie odbiorcy uprawnienia do ekonomicznego rozporządzania przedmiotem. W tym przypadku tak nie jest. Przedmiot ten pozostaje w dyspozycji A, a do naprawy pozostaje jedynie B. Import do Niemiec podlega niemieckiemu podatkowi obrotowemu od importu.

Doświadczenie pokazuje, że unijna odprawa celna jest często podejmowana w takich przypadkach z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego VAT pracownika kontraktowego. To jest niedopuszczalne.

Dostawa w ramach umowy o dzieło

Szwajcarski dostawca A jest zarejestrowany w Niemczech i posiada niemiecki numer identyfikacyjny VAT (USt-IdNr.). Udostępnia on gotowy do działania zakład w Austrii. Montaż i uruchomienie są zawarte w zakresie dostawy. A importuje elementy instalacji w Niemczech, a następnie transportuje je do Austrii.

Nie ma dostawy wewnątrzwspólnotowej po przywozie. Przedmiotem dostawy jest system gotowy do pracy, a nie jego poszczególne elementy. Dostawa podlega opodatkowaniu w Austrii, bo tam system jest montowany. Import elementów instalacji do Niemiec podlega niemieckiemu podatkowi obrotowemu od importu.

Doświadczenie pokazuje, że odprawa celna w UE jest często podejmowana w takich przypadkach z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego VAT klienta. To jest niedopuszczalne.

Skills

Posted on

11 czerwca 2014