NIEKTÓRE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PUŁAPU PODATKU VAT I DEKLARACJI INTENCJI

,

Każdy zakończony eksport (patrz ECS) tworzy kredyt VAT od eksportera na rzecz państwa. Na koniec dnia skutkowałoby to fizyczną wypłatą pieniędzy przez administrację państwową na rzecz wierzyciela VAT. Aby tego uniknąć, państwo włoskie ustanowiło instrument w postaci Plafonu VAT.

Aby móc utworzyć plafon, należy być regularnym eksporterem, tzn. kwota eksportu lub podobnych transakcji dokonanych w poprzednim roku kalendarzowym lub w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy musi przekraczać 10 procent obrotu wypracowanego w tym samym okresie.

Po ustaleniu, że kwalifikujesz się jako regularny eksporter, możesz wybrać pomiędzy stałym a ruchomym sufitem:

– Plafon stały oblicza się poprzez zsumowanie kwoty podatku VAT niezapłaconego od transakcji eksportowych i/lub asymilacyjnych i zgromadzonego w poprzednim roku kalendarzowym. (np. regularny eksporter, który zgromadził 50 000 euro podatku VAT w 2008 r. będzie mógł w 2009 r. złożyć wniosek o niepłacenie podatku VAT swoim dostawcom do tej samej kwoty);

– Pułap ruchomy (miesięczny) jest obliczany z uwzględnieniem transakcji przeprowadzonych w poprzednich dwunastu miesiącach. Korzystanie z ruchomego sufitu VAT wiąże się z dwoma warunkami:

1) Musisz rozpocząć działalność co najmniej 12 miesięcy temu;

(2) status zwykłego eksportera musi być weryfikowany co miesiąc.

Korzystanie z pułapu wymaga wypełnienia Deklaracji zamiaru, a w przypadku importu deklaracja musi być wypełniona dla każdej transakcji. Deklaracja ta musi być opatrzona numerem i datą i nie może być wystawiona po dacie operacji celnej.

Możliwość skorzystania z limitu VAT i wystawienia deklaracji intencyjnej leży w wyłącznej gestii i na odpowiedzialność importera. W zgłoszeniu przywozowym nadal należy wykazać kwotę podatku VAT naliczonego od wartości opodatkowanej towaru, ale w polu dotyczącym opłat celnych należy wpisać kod odliczenia, który ustawi kwotę podatku na zero.

Skills

Posted on

4 czerwca 2017