WAT LEVEREN DE INCOTERMS OP?

Elk gecodificeerd acroniem in de Incoterms definieert duidelijk wie de kosten en verantwoordelijkheden moet dragen voor elk onderdeel van het transport en de douane…

ALS HET GAAT OM HET GROENE KANAAL?

Het Groene Kanaal is het geautomatiseerde douanemechanisme van de EU voor de controle van douaneaangiften. Het werkt op basis van risicoanalyse en selecteert de te controleren zendingen op basis van vooraf bepaalde parameters. Het kan drie resultaten opleveren:...

WAT ZIJN ACCIJNZEN?

Accijnzen zijn belastingen op de vervaardiging van bepaalde consumptieproducten die elke lidstaat autonoom en volgens verschillende criteria op zijn grondgebied heft. De meest voorkomende zijn die voor alcohol en al zijn producten (wijn, bier, sterke drank, enz.) of...

WAT BETEKENT COV?

Stimulerende belasting op vluchtige organische stoffen (VOS) Vluchtige organische stoffen (VOS) worden in vele sectoren als oplosmiddel gebruikt en zitten in diverse producten, zoals in verf, vernis en sommige detergenten. Deze stoffen, die in de lucht worden...

WAT BETEKENT TEER?

Alle verhandelbare goederen en particuliere goederen die niet als persoonlijke bagage of in een particulier motorvoertuig worden vervoerd, moeten bij in- en uitvoer volgens het douanetarief worden aangegeven. Zoals de meeste douanetarieven in de wereld is dat van...

WAT IS CITES?

CITES staat voor de in 1975 in Washington ondertekende Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) – vandaar de meer gebruikelijke benaming Overeenkomst van Washington – en regelt de handel...

WAT IS BTW?

BTW betekent belasting over de toegevoegde waarde. Dit is een belasting die wordt geheven op goederen, natuurlijke producten en grondstoffen die in een bepaalde EU-lidstaat tot verbruik worden uitgeslagen. De BTW wordt geheven in de lidstaat waar de goederen tot...

WAT WORDT BEDOELD MET INTRASTAT?

Het Intrastat-controlesysteem is opgezet omdat de in de verschillende lidstaten toegepaste BTW-tarieven verschillen en het niet mogelijk is hetzelfde BTW-mechanisme toe te passen op goederen in het vrije verkeer die tussen EU-lidstaten worden uitgewisseld. Voor in...

WAT IS HET COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK?

Het communautair douanewetboek (CDW) regelt alle aspecten van het douaneoptreden in de Europese Unie en bevat de algemene beginselen waarop de communautaire douanewetgeving is gebaseerd. De operationele details worden daarentegen beschreven in de handhavingsbepalingen...

WAT BETEKENT EORI?

EORI – Economic Operators Registration and Identification Dit is het Europese uniforme douanenummeringssysteem voor de registratie en identificatie van marktdeelnemers. Het identificatienummer bestaat uit de landenafkorting en gegevens in alfanumerieke volgorde...

FACTUURVERKLARING

De meeste overeenkomsten bepalen dat het EUR 1-certificaat in de volgende gevallen kan worden vervangen door een factuurverklaring: voor zendingen van minder dan EUR 6.000, of zonder waardebeperking voor exporteurs die daartoe specifiek zijn gemachtigd door het...

WAT BETEKENT AEO?

De AEO-status (Authorised Economic Operator) wordt toegekend na een speciale beoordeling door de douane, waaruit blijkt dat de douaneverplichtingen, de criteria voor het boekhoudsysteem en de financiële solvabiliteit worden nageleefd. De marktdeelnemer is niet...

WANNEER WORDEN GOEDEREN ALS COMMERCIEEL BESCHOUWD?

Belasting op verhandelbare goederen voor definitieve invoer Verhandelbare goederen zijn goederen die bestemd zijn voor wederverkoop of commercieel gebruik, ook in het bedrijf van de reiziger. Voor definitieve invoer in het Zwitserse douanegebied bestemde goederen...

WAT ZIJN USURPERENDE GOEDEREN?

Goederen worden als illegaal beschouwd wanneer zij zijn verkregen met gebruikmaking van originele onderdelen, namen en etiketten die door de eigenaar zijn geleverd of goedgekeurd, maar zonder diens toestemming zijn geproduceerd en op de markt gebracht. De douane is...

HOE KRIJG JE EEN EIGEN DOUANE REKENING?

  De gecentraliseerde factureringsprocedure wordt aanbevolen voor alle importeurs en expediteurs die regelmatig belastingen op verhandelbare goederen moeten betalen. Voordelen van de gecentraliseerde afwikkelingsprocedure voor de rekeninghouder Inklaring zonder...

WAT IS HET MISDRIJF SMOKKEL?

Er is sprake van smokkel wanneer goederen aan douanecontrole worden onttrokken door ze niet bij de douane aan te geven, ze te verbergen of vervoers- en/of handelsdocumenten te vervalsen. Smokkel kan eenvoudig of verzwaard zijn (het laatste is een strafbaar feit) en...

WELKE VERKLARINGEN MOET DE ITALIAANSE LEVERANCIER AFLEGGEN?

Een ander cruciaal aspect betreft de aangiften die de exporteur moet doen met betrekking tot de goederen die worden ingeklaard. In eerste instantie is het altijd een goed idee om bij uw douane-expediteur de juistheid na te gaan van het op de factuur vermelde...

ENKELE DETAILS OVER DE DOUANE-UNIE EN DERDE LANDEN

De Europese Gemeenschap vormt sinds 1933 ook een douane-unie; derde landen zijn de naties of gebieden die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Hieruit volgt dat “invoer” wordt gedefinieerd als het binnenbrengen van goederen uit een derde land via een...

WAT IS HET DOUANEGEBIED VAN DE EUROPESE UNIE?

Het communautair douanewetboek (CDW) bepaalt wat het douanegebied van de Europese Unie is, dat verschilt van het mondiale omdat sommige delen ervan zijn uitgesloten. Dit betekent dat in de uitgesloten gebieden, hoewel zij deel uitmaken van de Unie, goederen niet vrij...

WAT ZIJN NAMAAKGOEDEREN?

Een product is namaak wanneer het is verkregen door andere geoctrooieerde producten na te maken en/of opschriften en afbeeldingen aan te brengen die eigendom zijn van anderen, zonder hun toestemming. De douane is een van de instanties die belast zijn met de controle...

WAT IS HET DOUANETARIEF?

Het douanetarief is de geclassificeerde lijst van alle goederen, natuurproducten en grondstoffen, verdeeld in goederensecties die worden onderscheiden door codes die “douane-entries” worden genoemd en die details geven over: – Productbeschrijving;...

WAT IS EEN ENKEL DOUANEKANTOOR?

Dit is het Italiaanse bureau dat de functies van de douanekantoren combineert met die van de Uffici Tecnici di Finanza (UTF) die zowel douane- als accijnsrechten behandelen.

WAT WORDT BEDOELD MET DOUANE?

De douane is een orgaan dat belast is met de controle op in- en uitvoergoederen en bevoegd is om douanerechten (rechten en BTW) te innen. Het wordt volledig gecontroleerd door de regering van het referentieland en past de wetten en voorschriften toe die uitsluitend...

WAT IS EEN “LEVERANCIERSVERKLARING”?

Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 gaat vergezeld van de aanvraag tot afgifte, die door de marktdeelnemer wordt ondertekend en waarin hij verklaart waarom hij de aangegeven goederen als van preferentiële oorsprong beschouwt. De onderneming die de verklaring...

WAT ZIJN GRENSCONTROLES?

Alle goederen die bestemd zijn voor menselijke consumptie (levensmiddelen en dranken) en voor gebruik of contact met het menselijk lichaam (geneesmiddelen, cosmetica, pruiken, enz.) moeten vóór de douaneverrichting door het sanitaire grenskantoor worden gecontroleerd...

WAT ZIJN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DIRECTEUR?

De opdrachtgever is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en nalatigheden, alsmede voor die van zijn lasthebbers, met name voor de daaruit voortvloeiende gevolgen: – door een verpakking die niet voldoet aan de overeengekomen vervoersvoorschriften –...

WAT IS DE STATUS VAN “TOEGELATEN EXPORTEUR”?

Volgens de EU-wetgeving kan de exporteur die in het bezit is van deze status de preferentiële oorsprong van zijn goederen certificeren door middel van een “factuurverklaring”, zonder beperking van de waarde. De toekenning van de “status” is...