WAT IS EEN “LEVERANCIERSVERKLARING”?

,

Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 gaat vergezeld van de aanvraag tot afgifte, die door de marktdeelnemer wordt ondertekend en waarin hij verklaart waarom hij de aangegeven goederen als van preferentiële oorsprong beschouwt. De onderneming die de verklaring ondertekent, verbindt zich ertoe in alle opzichten, ook op strafrechtelijk gebied, te bewijzen dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de preferentiële oorsprong is voldaan.

In sommige gevallen heeft de exporteur, om zekerheid over de oorsprong te hebben, informatie nodig over de preferentiële of gedeeltelijk preferentiële status van de in de Gemeenschap gekochte grondstoffen. De exporteur kan de communautaire leverancier van de goederen, grondstoffen of eindproducten die op de markt zullen worden gebracht, verzoeken om afgifte van een “leveranciersverklaring” of “langlopende leveranciersverklaring” overeenkomstig het schema en de modaliteiten van Verordening (EG) nr. 1207/2000.

De langetermijnverklaring is één jaar geldig (zij kan ook voor kortere periodes worden afgegeven), kan betrekking hebben op alle of slechts een deel van de geproduceerde goederen en kan worden afgegeven ten behoeve van alle of een deel van de landen waarmee de overeenkomsten van kracht zijn.

Skills

Posted on

4 juni 2014