PRZYWÓZ DO SZWAJCARII

,

Zgłoszenie towarów

Opodatkowanie towarów handlowych przeznaczonych do ostatecznego przywozu do Szwajcarii

Towary rynkowe to towary przeznaczone do odsprzedaży lub wykorzystania w celach handlowych, w tym w przedsiębiorstwie podróżnego lub odbiorcy.

Towary przeznaczone do ostatecznego przywozu na szwajcarski obszar celny muszą być przedstawione w szwajcarskim urzędzie celnym i zgłoszone do oclenia. Oprócz prawidłowo wypełnionego zgłoszenia przywozowego należy złożyć dokumenty magazynowe wymienione poniżej.

Przede wszystkim osoby, które przewożą towary (przewoźnicy towarów) lub powodują ich przewóz przez granicę (importerzy, odbiorcy, nadawcy) są osobami podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia, a więc dłużnikami celnymi.
Towary nadające się do handlu można opodatkować tylko w niektórych urzędach celnych i w godzinach ich urzędowania (patrz „Godziny otwarcia i adresy urzędów celnych”).

Przewoźnicy świadczą odpowiednie usługi celne przy zastosowaniu obowiązujących Incoterms.

Cła i inne podatki

Opłaty celne zależą od rodzaju, materiału, statusu, przeznaczenia i wagi towaru i są określane za pomocą podstawy obliczeniowej (z reguły jest to waga brutto). Status i waga towaru w momencie zgłoszenia celnego są decydujące dla obliczenia należności. Rzeczywista waga brutto (wraz z opakowaniem transportowym) może się znacznie różnić od wagi podanej na dowodzie dostawy.

Jeśli spełnione są pewne warunki, możliwy jest import towarów bez cła lub po obniżonej stawce (patrz: „Umowy o wolnym handlu/Układy preferencyjne”).

Ze względów ekonomiczno-administracyjnych nie są pobierane cła w wysokości do 5 CHF.

Oprócz wszelkich należności celnych przywozowych, towary podlegają podatkowi od wartości dodanej (VAT; patrz „VAT w przywozie” poniżej). W przypadku niektórych towarów należne są również dodatkowe podatki: podatek motywacyjny(VOC, CO2), podatek tytoniowy, podatek od piwa, podatek od olejów mineralnych itd.

Pozycje taryfowe, zaktualizowane stawki celne, wskazania dotyczące innych podatków (VAT, podatki motywacyjne, podatki od tytoniu, piwa i olejów mineralnych itp.), a także informacje o zakazach, ograniczeniach i obowiązkach związanych z pozwoleniami są dostępne w elektronicznej taryfie celnej na stronie www.tares.ch.

Wnoszenie opłat

Co do zasady, podatki importowe należy płacić w gotówce bezpośrednio na miejscu.

Na mocy specjalnej umowy SA Luciano Franzosini przejmuje formalności celne, płacąc podatki, a następnie wystawiając faktury zleceniodawcy.

 

 

Umowy o wolnym handlu/układy preferencyjne

Towary pochodzące z państw, z którymi zawarto umowę o wolnym handlu lub z krajów rozwijających się mogą być w większości przypadków importowane bezcłowo lub po obniżonej stawce (system preferencyjny). Efektywna stawka dla każdego państwa jest wskazana w elektronicznej taryfie celnej www.tares.ch. Aby skorzystać z importu korzystającego z ulgi celnej, należy przedstawić ważny dowód pochodzenia oraz złożyć w deklaracji wniosek o opodatkowanie według stawki preferencyjnej. Pytania dotyczące kwestii dowodów pochodzenia należy kierować do władz kraju wywozu.

Szczegóły dostępne są pod hasłem: umowy o wolnym handlu i kraje rozwijające się.

VAT (podatek importowy)

Podatek VAT wynosi 8 procent od podstawy naliczania. Dla niektórych towarów (np. artykułów spożywczych, książek, czasopism lub leków) obowiązuje obniżona stawka 2,5 procent. Więcej szczegółów można znaleźć pod następującym linkiem: art. 25 LIVA.

Kwoty podatku do 5 CHF nie są pobierane. Ta kwota podatku odpowiada podstawie obliczenia 62 CHF przy stawce VAT 8 procent lub 200 CHF przy stawce VAT 2,5 procent.

Co do zasady, podstawa obliczenia obejmuje wynagrodzenie, które dana osoba płaci lub zapłaciła za towar i dotyczy to również towarów zakupionych przez Internet. Podstawą do tego jest faktura lub umowa kupna-sprzedaży. W niektórych przypadkach uwzględnia się wartość rynkową, np. w przypadku darowizn. Wartość ta odpowiada kwocie, jaką inny nabywca musiałby zapłacić za dane dobro.

Do tej wartości doliczane są wszystkie koszty aż do miejsca przeznaczenia w Szwajcarii (np. usługi transportu pocztowego), jak również podatki importowe (np. cła). Zagraniczny VAT nie jest wliczany do podstawy obliczeń, o ile dostawca zaznaczył to na fakturze lub umowie kupna.

Dla przeliczenia świadczenia wzajemnego lub wartości rynkowej podanej w walucie obcej na franki szwajcarskie decydujący jest kurs wymiany (sprzedaży) na giełdzie w dniu poprzedzającym powstanie obowiązku podatkowego: Kurs wymiany (sprzedaży).

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia celnego lub brakujących oznaczeń wartości, możemy oszacować wartość towaru.

Pozwolenia na przywóz i ograniczenia

W zależności od towaru należy wziąć pod uwagę przepisy, które nie dotyczą pobierania należności celnych (tzw. przepisy pozacelne DNND). Ważne jest, aby jeszcze przed złożeniem deklaracji zadbać o niezbędne pozwolenia. Odpowiednie informacje są dostępne w elektronicznej taryfie celnej www.tares.ch.

Dokumenty eskortowe

Wraz ze zgłoszeniem przywozowym należy spontanicznie złożyć odpowiednie dokumenty magazynowe. Najważniejszymi dokumentami są faktury, ewentualne dowody pochodzenia, zezwolenia/certyfikaty, a także urzędowe certyfikaty lub świadectwa analizy.

W zależności od przypadku pomocne mogą być inne dokumenty transportowe, takie jak dowody dostawy, listy załadunkowe, świadectwa wagowe lub instrukcje nakładania.

 

Sporządzanie zgłoszenia celnego

Formalności celne można powierzyć SA Luciano Franzosini. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie poświęconej odprawom celnym.

 

Zwrot zagranicznego podatku VAT

Szwajcarskie służby celne nie mogą zwrócić zagranicznego podatku VAT.

W przypadku pytań dotyczących zwrotu zagranicznego podatku VAT należy skontaktować się z zagranicznym dostawcą. Tylko ten ostatni może ją zwrócić lub ustawić fakturę bezpośrednią bez VAT. W celu uzyskania niezbędnych informacji może zwrócić się do swojego organu podatkowego.

 

Godziny otwarcia i adresy szwajcarskich służb celnych

Przy nakładaniu ceł na towary handlowe należy przestrzegać godzin otwarcia urzędów celnych. Zgłoszeń celnych można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Niektóre urzędy celne są otwarte również w sobotę rano.

Aby uzyskać informacje o godzinach otwarcia kliknij na link: Adresy urzędów celnych.